Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126038

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,
 • wymuszona pozycja ciała,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
 • przy wejściu do budynku brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, w budynku znajduje się winda.

Zakres zadań

 • Prowadzi w ujęciu ilościowo-wartościowym, ewidencję główną środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych Komendy Głównej Policji będących w dyspozycji wydziału
 • Sporządza dokumenty finansowo-księgowe obrotu środków trwałych i pozostałych środków trwałych (OT, OTPS, MT, MTPS, PT, PTPS, LT, LTPS itp.)
 • Pozyskuje od pracowników merytorycznych prowadzących zadania i zakupy inwestycyjne oraz rozliczenia finansowe, dokumenty niezbędne do opracowania rozliczenia pod względem majątku trwałego zakończonych inwestycji budowlanych oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych przez wydział
 • Uzgadnia stany ilościowo-wartościowe środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych z ewidencją wartościową Komendy Głównej Policji prowadzoną przez komórkę organizacyjną do spraw finansowych
 • Uzgadnia stany ilościowe środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych z ewidencjami pomocniczymi komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji oraz jednostek organizacyjnych Policji
 • Analizuje prowadzoną ewidencję główną majątku trwałego w oparciu o wykazy majątku Komendy Głównej Policji sporządzone przez komisje inwentaryzacyjne oraz wszelkie zmiany zachodzące w gospodarce sprzętem
 • Prowadzi rejestr oraz monitoruje realizowane przez wydział roczne wydatki dotyczące drobnych ulepszeń majątku trwałego Komendy Głównej Policji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze gospodarki materiałowej
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Praktyczna znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przepisów z obszaru klasyfikacji środków trwałych
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows (pakiet MS Office)
 • Umiejętność organizowania pracy własnej
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu środków trwałych
 • Przeszkolenie z zakresu klasyfikacji środków trwałych
 • Przeszkolenie z zakresu rachunkowości budżetowej
 • Znajomość przepisów z obszaru szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa
APLIKUJ TERAZ