Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126039

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • zagrożenie korupcją,
 • praca pod presją czasu,
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • sztuczne oświetlenie,
 • wymuszona pozycja ciała,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
 • przy wejściu do budynku brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, w budynku znajduje się winda.

Zakres zadań

 • Opracowuje zamówienia, wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na przedmioty mundurowe w oparciu o zapytania ofertowe i rozpoznanie rynku
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowych na przedmioty zaopatrzenia mundurowego
 • Dokonuje odbioru jakościowo-asortymentowego realizowanych dostaw umundurowania u producentów
 • Uczestniczy w opracowywaniu wymagań materiałowych umundurowania Policji i współpracuje z instytutami naukowo-badawczymi
 • Współuczestniczy w zagospodarowywaniu zapasów zbędnych i ponadnormatywnych przedmiotów mundurowych
 • Monitoruje ocenę użytkową przedmiotów zaopatrzenia mundurowego wprowadzonego do użytkowania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze zaopatrzenia
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość ustawy o Policji w zakresie gospodarki kwatermistrzowskiej
 • Umiejętność stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Umiejętność organizowania pracy własnej
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ