Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125214

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i sztuczne.


Realizacja zadań związana z: • krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi 

Wejście do budynku „A" i „D" jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.


W budynkach nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • ocenia technicznie dokumentację techniczną dla obiektów jądrowych, w tym dokumentację związaną z wydawaniem oraz zmianami zezwoleń oraz dokumentację składaną przez wnioskodawcę w ramach wniosków o wydanie zgody na przeprowadzenie modernizacji lub modyfikacji obiektów jądrowych, w szczególności reaktora badawczego MARIA i przechowalników wypalonego paliwa
 • zapoznaje się z projektem technicznym i dokumentacją eksploatacyjną reaktora badawczego MARIA i uczestniczy na podstawie powyższego w ocenie technicznej dokumentacji dotyczącej zmian zezwoleń, zgód na modyfikacje i modernizacje, zatwierdzania planów i raportów z oceny okresowej bezpieczeństwa oraz innych dokumentów związanych z eksploatacją obiektu jądrowego
 • sporządza notatki techniczne dotyczące spraw związanych z bezpieczeństwem jądrowym obiektów jądrowych o normalnym stanie skomplikowania
 • analizuje rozwiązania organizacyjno-techniczne stosowane w działalności polegającej na budowie, rozruchu lub eksploatacji obiektów jądrowych
 • współpracuje w tworzeniu zaleceń organizacyjno-technicznych Prezesa PAA lub innych dokumentów regulacyjnych PAA związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa obiektów jądrowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie fizyki jądrowej, energetyki, energetyki jądrowej, mechaniki, inżynierii materiałowej, automatyki lub elektryki
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • umiejętność analitycznego myślenia i skutecznej komunikacji
 • umiejętność pracy w zespole
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów ustawy Prawo atomowe wraz z aktami wykonawczymi w zakresie bezpieczeństwa jądrowego
 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem jądrowym
APLIKUJ TERAZ