Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125813

Warunki pracy

Budynek przy ul. Stefana Batorego 5:


Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych.


Wejście do budynku przy ul. Stefana Batorego 5 wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się,


Na parterze i piętrach: I, II, III i IV  (z pięciu pięter budynku) znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 


Warunki dotyczące charakteru pracy: • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • reprezentacja urzędu na zewnątrz,
 • możliwe nietypowe godziny pracy,
 • praca pod presją czasu.

Zakres zadań

 • Wspiera w koordynacji przygotowania stanowisk Rządu RP wobec dokumentów UE na poziomie resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • Wspiera w pracach związanych z objęciem przez Polskę przewodnictwa w pierwszej połowie 2025 r. (prezydencja PL w UE).
 • Koordynuje sprawy związane z udziałem przedstawicieli resortu w cywilnych misjach zarządzania kryzysowego UE oraz innych form oddelegowania za granicę.
 • Prowadzi analizę wiadomości wpływających na dedykowaną skrzynkę pocztową "koordynacja" – identyfikuje właściwości, zbiera informacje/przeprowadza konsultacje, zapewnia terminowość, prowadzi poszczególne sprawy.
 • Bierze udział w koordynacji spraw związanych z przeprowadzeniem resortowych egzaminów z języków obcych.
 • Współpracuje z organami UE w sprawie organizacji, koordynacji i monitoringu przepływu informacji między Ministerstwem a odpowiednimi strukturami UE.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Wiedza w zakresie procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej.
 • Znajomość administracji rządowej RP.
 • Znajomość ustaw: o działach administracji; o Komitecie do Spraw Europejskich; o współpracy RM z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem RP w UE.
 • Znajomość Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o Funkcjonowaniu UE.
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz umiejętność myślenia analitycznego.
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego.
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Powyżej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze pracy w administracji publicznej.
APLIKUJ TERAZ