Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125791

Warunki pracy

Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • przygotowuje materiały do projektu ustawy budżetowej i Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (tj. m.in.: zgłasza propozycje / prognozy wydatków i dochodów na kolejne lata budżetowe, przygotowuje wieloletnią prognozę wydatków itp.),
 • opracowuje, uzgadnia i monitoruje plan finansowy Departamentu,
 • opracowuje harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz aktualizuje zapotrzebowania na środki finansowe,
 • prowadzi rozliczenia z zakresu dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, udzielonych na usuwanie skutków powodzi,
 • sporządza wnioski o uruchamianie środków z rezerwy celowej oraz sporządza sprawozdania z wykorzystania tych środków,
 • bierze udział w realizacji zadań w zakresie kontroli zarządczej,
 • monitoruje zmiany prawne w zakresie finansów publicznych i sprawozdawczości budżetowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych i sprawozdawczości budżetowej
 • Myślenie analityczne
 • Współpraca, Rzetelność, Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później). Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ