Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117047

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


-      statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


-      dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na stanowisku wiąże się z krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi oraz częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: https://www.gov.pl/web/premier/deklaracja-dostepnosci

Zakres zadań

 • Przygotowuje stanowiska RP dotyczące projektów międzynarodowych regulacji cyfrowych (przede wszystkim europejskich)
 • Prowadzi i bierze udział w procesie uzgodnień opracowywanych w wydziale aktów prawnych, w tym przekazuje informacje dotyczące opracowywanych aktów prawnych do odpowiedniego programu prac legislacyjnych, uczestniczy w uzgodnieniach wewnątrzresortowych i międzyresortowych, samodzielnie przygotowuje stanowiska merytoryczne do zgłoszonych w uzgodnieniach uwag oraz bierze udział w komisjach prawniczych
 • Obsługuje prawnie komórkę organizacyjną, w tym samodzielnie sporządza analizy i opinie prawne, projekty umów, porozumień, materiały informacyjno-tezowe, rekomendacje, wytyczne na potrzeby kierującego komórką, członków kierownictwa KPRM (na podstawie analizy dostępnych dokumentów, jak również we współpracy z właściwymi podmiotami)
 • Analizuje bieżące dokumenty związane z tematyką zarządzania przestrzenią cyfrową
 • Bierze udział w bieżących spotkaniach z interesariuszami dotyczących tematyki zarządzania przestrzenią cyfrową
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, wystąpienia i interwencje posłów i senatorów oraz wystąpienia organów ochrony praw i wolności obywateli oraz samodzielne przygotowuje opinie prawne i analizy w zakresie właściwości stanowiska

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w zakresie przygotowywania i opiniowania projektów aktów
prawnych lub analizy i praktycznego stosowania przepisów prawa
 • Znajomość: funkcjonowania UE w obszarze prawodawstwa, zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej, międzynarodowych regulacji cyfrowych, regulacji związanych z tematyką zarządzania przestrzenią cyfrową
 • Kompetencje miękkie: komunikacja, kreatywność, negocjowanie, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, rzetelność, myślenie analityczne, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
APLIKUJ TERAZ