Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117060

Warunki pracy

Praca na stanowisku może wiązać się z nietypowymi godzinami pracy (w tym dyżurami), częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy opisane jest na stronie: https://www.gov.pl/web/premier/deklaracja-dostepnosci 

Zakres zadań

 • Opracowuje plan wydatków KPRM w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym, na podstawie wielkości przyjętych w ustawie budżetowej oraz wprowadza zmiany w tych planach
 • Opracowuje kwartalne analizy z przebiegu wykonania dochodów i wydatków KPRM, zwłaszcza w zakresie zadaniowego układu wydatków z uwzględnieniem środków pochodzących z Unii Europejskiej na finansowanie projektów
 • Koordynuje proces sporządzania sprawozdań z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym
 • Prowadzi w informatycznym systemie obsługi budżetu państwa „Trezor” obsługę w zakresie planów finansowych, przygotowuje wnioski w zakresie zmian w planach finansowych, a także wnioski o uruchomienie środków pochodzących z rezerw celowych i rezerwy ogólnej budżetu państwa
 • Monitoruje proces opracowywania projektu Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w zakresie budżetu dysponentów części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, części 23 – Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
 • Opiniuje propozycje zmian w aktach prawnych w zakresie finansów publicznych, w tym przedkłada propozycje zmian w przepisach prawnych dotyczących finansów publicznych
 • Sporządza informacje dla potrzeb komisji sejmowych i senackich w sprawach dotyczących projektów budżetu dysponenta części 16 – Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz części 23 - Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i ich realizacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych w komórkach finansowych przy sporządzaniu planów rocznych oraz wieloletnich
 • Znajomość przepisów: ustawy o finansach publicznych wraz z przepisami wykonawczymi; ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Posiadanie umiejętności w zakresie: informatycznego systemu obsługi budżetu państwa TREZOR, obsługi komputera i aplikacji biurowych (Ms Office: Word, Excel, Outlook, Power Point oraz Internet).
 • Posiadanie kompetencji miękkich: myślenie analityczne; podejmowanie decyzji i odpowiedzialność; organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów; rzetelność; współpraca; komunikacja; negocjowanie; radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ