Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135545

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na stanowisku wiąże się z krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi, częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, dyspozycyjnością. Na stanowisku występuje zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: https://www.gov.pl/web/premier/Informacja-o-dostepnosci-KPRM-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Będzie pracować w zespole zajmującym się finansowym wymiarem polityk unijnych i negocjacjami wieloletniego budżetu unijnego. Zadania będą miały wpływ na kształtowanie polityki europejskiej RP
 • Wykonuje obliczenia w Excel (kontynuacja prowadzenia modelu przepływów finansowych), samodzielnie przygotowuje m.in. notatki analityczne wykorzystując także informacje ekonomiczne i ilościowe, wymagające pełnej wiedzy z zakresu finansowania polityk unijnych oraz budżetu unijnego oraz bardzo dobrej znajomości dziedzin pokrewnych (polityk unijnych, zagadnień integracji europejskiej)
 • Uczestniczy w negocjacjach wieloletniego budżetu unijnego z przedstawicielami państw członkowskich i instytucji UE, w tym w pracach grup roboczych Rady UE oraz grup międzyresortowych, samodzielnie podejmując decyzje o najlepszym sposobie osiągnięcia celów negocjacyjnych
 • Bierze udział w spotkaniach, konferencjach, konsultacjach z interesariuszami, a także prowadzi monitoring dokumentów i informacji pochodzących z krajowych i zagranicznych źródeł
 • Opiniuje propozycje rozwiązań problemów oraz rozstrzygnięć, decyzji i ustaleń w odniesieniu do rządowych projektów aktów prawnych i dokumentów pozalegislacyjnych przedkładanych pod obrady RM i KSE z zakresu właściwego dla stanowiska, a także przygotowuje materiały i wystąpienia na posiedzenia Komitetu do Spraw Europejskich
 • Realizuje inne polecenia przełożonych pozostające w kompetencji Wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ekonomii lub politologii lub stosunków międzynarodowych lub integracji europejskiej lub prawa lub administracji
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w zakresie problematyki integracji europejskiej lub problematyki ekonomicznej lub stosunków międzynarodowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Posiadanie wiedzy z zakresu: integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ekonomicznej; znajomości zagadnień dot. funkcjonowania administracji państwowej (w tym służby cywilnej) oraz instytucji unijnych
 • Posiadanie umiejętności: analizowania, wnioskowania i konstruowania samodzielnych ocen, opracowywania strategii negocjacyjnej, przekazywania informacji na piśmie w jasnej i zwięzłej formie
 • Posiadanie kompetencji miękkich: negocjowanie, kreatywność, komunikacja, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, współpraca
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenia z zakresu analizy danych lub funduszy UE lub obsługi Excel
 • Znajomość języka francuskiego lub niemieckiego na poziomie B2
APLIKUJ TERAZ