Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138550

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.
Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie MC oraz poza nim.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
Praca na stanowisku wiąże się z: zagrożeniem korupcją, permanentną obsługą klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Królewskiej, które są oznaczone literami A i B. Do obu wejść prowadzą schody.
Przy schodach do wejścia A znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście A. W budynku w holu A jest winda dostosowana do wjazdu wózków co umożliwia dostęp do wszystkich kondygnacji budynku osobom z niepełnosprawnością ruchową. Przed budynkiem wyznaczono 2 ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W recepcji przy wejściu A i przy wejściu B są pętle indukcyjne

Zakres zadań

 • Wspiera Kierownika Projektu we współpracy z wykonawcami i odbiorze produktów oraz koordynuje zadania wskazane przez Kierownika Projektu oraz Komitet Sterujący Projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych” (KEI2)
 • Uczestniczy w planowaniu strategii kampanii w mediach, opracowaniu koncepcji kreatywnej kampanii, zarządzaniu markami i produktami promowanymi w kampaniach mediowych dotyczących e-usług publicznych, w szczególności aplikacji i portalu mObywatel
 • Na bieżąco monitoruje zgodność podejmowanych działań z założeniami projektu KEI2 oraz wytycznymi i decyzjami Komitetu Sterującego Projektu, w tym sporządza raporty i zestawienia z przebiegu projektu (raporty z realizacji planów etapów projektu, kamieni milowych, realizowanych produktów, wskaźników produktu i rezultatu, monitorowanie harmonogramu projektu)
 • Monitoruje działania wybranych wykonawców zewnętrznych, w szczególności agencji reklamowych i podmiotów mediowych
 • Planuje i koordynuje akcje informacyjne w mediach dotyczące e-usług publicznych, we współpracy z pracownikami zespołu KEI2 lub zespołami innych departamentów w ministerstwie lub zespołami Centralnego Ośrodka Informatyki
 • Uczestniczy w pracach związanych z przeprowadzeniem wybranych postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych przez Biuro Komunikacji, dotyczących kampanii i działań edukacyjno-informacyjnych, w szczególności działań w mediach (telewizja, radio, prasa, internet)
 • Koordynuje prace związane z monitorowaniem i ewaluacją projektu KEI2 (kampanii prowadzonych w projekcie)
 • Współpracuje ze specjalistą ds. monitoringu i rozliczeń w projekcie KEI2 w zakresie przygotowywania okresowych sprawozdań z przebiegu rzeczowego i wskaźników projektu do wniosków o płatność

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w zakresie marketingu lub prowadzenia kampanii w mediach
 • Znajomość: zasad zarządzania kampaniami marketingowymi w mediach, specyfiki przygotowania strategii promocji marki i zarządzania strategią kampanii w mediach, narzędzi marketingu internetowego (media społecznościowe, kampanie internetowe), narzędzi analizy efektywności kampanii w mediach, w tym narzędzi do monitoringu kampanii, prawa zamówień publicznych, zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej oraz działań i organizacji MC
 • Kompetencje miękkie: komunikacja; organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów; współpraca; kreatywność; myślenie analityczne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kompetencje miękkie: negocjowanie, planowanie strategiczne