Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137822

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
 • bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich,
 • konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
 • w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
 • praca w pokoju wieloosobowym,
 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,
 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Zakres zadań

 • Doradza w zakresie promocji polskiej kultury i analizuje politykę kulturalną państwa.
 • Doradza w zakresie mechanizmów realizacji polityki kulturalnej państwa, w tym analizuje i ocenia zgłaszane problemy i przedstawia propozycje ich rozwiązania.
 • Reprezentuje Członka Kierownictwa Ministerstwa (na jego polecenie) podczas spotkań i uroczystości.
 • Koordynuje przygotowywanie przez komórki organizacyjne Ministerstwa analiz, raportów i prezentacji na potrzeby Członka Kierownictwa Ministerstwa.
 • Monitoruje i analizuje trendy na rynku publikacji dotyczących szeroko pojętej sfery kultury.
 • Uczestniczy w spotkaniach Członków Kierownictwa z politykami i przedstawicielami różnych grup interesu.
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze marketingu
 • Wiedza z zakresu polskiej polityki kulturalnej.
 • Wiedza z zakresu promocji polskiej kultury w kraju i za granicą.
 • Znajomość bieżących wydarzeń kulturalnych.
 • Znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 • Znajomość Regulaminu pracy Rady Ministrów.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Kompetencje: zorientowanie na osiąganie celów, skuteczna komunikacja, myślenie analityczne.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2