Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135584

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. 


Praca na stanowisku łączy się z krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi, częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz. Na stanowisku mogą występować nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).


Praca wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”. 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska opisane jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/premier/Informacja-o-dostepnosci-KPRM-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • opracowuje treść informacji stanowiących podstawę tworzenia komunikatów dla mediów, treści publikowanych w serwisach internetowych;
 • zarządza treścią serwisu internetowego Przewodnictwa Polski, w tym odpowiada za przekaz zawarty w publikowanych tekstach, zdjęciach, filmach, infografikach, itp.;
 • współpracuje z resortami oraz innymi organami administracji rządowej w zakresie treści promocyjnych i informacyjnych;
 • przygotowuje projekty analiz, ocen, wniosków, sprawozdań i innych dokumentów dotyczących przygotowania i sprawowania Przewodnictwa Polski;
 • współpracuje przy opracowaniu strategii komunikacyjnej oraz utworzeniu centrum prasowego Przewodnictwa Polski;
 • współpracuje z pionem ds. mediów Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej, Sekretariatem Generalnym Rady Unii Europejskiej, innymi instytucjami Unii Europejskiej, a także organami administracji państw członkowskich Unii Europejskiej, które prowadziły lub prowadzą przygotowania do sprawowania Przewodnictwa Polski, a także innymi podmiotami, szczególnie w zakresie działań komunikacyjnych;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w zarządzaniu projektami lub prowadzenia działań komunikacyjnych w mediach
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość: zasad komunikacji społecznej i działania mediów, krajowego procesu decyzyjnego, zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej, zasad funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej z uwzględnieniem roli prezydencji
 • Posiadanie kompetencji miękkich: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, w tym asertywność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu komunikacji społecznej, socjologii, europeistyki, stosunków międzynarodowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1 lub innego niż angielski języka roboczego Unii Europejskiej na poziomie B1
 • Posiadanie kompetencji miękkich: negocjowanie, myślenie analityczne
APLIKUJ TERAZ