Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135556

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • Zagrożenie korupcją
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Kieruje pracą zespołu, w szczególności planuje, organizuje pracę, przydziela zadania, udziela wskazówek oraz motywuje podległych pracowników.
 • Koordynuje działania w zakresie udzielania organom podatkowym podległym Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wyjaśnień i wytycznych dotyczących stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego.
 • Nadzoruje prace w zakresie opracowywania żądań wszczęcia przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z urzędu postępowań w sprawie zmiany albo uchylenia ostatecznej wiążącej informacji akcyzowej (WIA) oraz prowadzenia postępowań w sprawach zmiany albo uchylenia wiążącej informacji akcyzowej wszczętych przez dyrektora KIS i przejętych do dalszego prowadzenia przez Szefa KAS dla zapewnienia prawidłowości i jednolitości wydawanych WIA.
 • Koordynuje opracowywanie jednolitego stanowiska komórek organizacyjnych KAS w ministerstwie w zakresie opiniowanych projektów aktów prawnych a także proponowanych rozwiązań legislacyjnych.
 • Koordynuje opracowywanie wniosków zawierających informacje o potrzebie zmiany przepisów, wydania interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych w 2 zakresie podatku akcyzowego, kierowane do komórek legislacyjnych w ministerstwie.
 • Koordynuje opracowywanie stanowiska na wniosek Departamentu Kluczowych Podmiotów w prowadzonym procesie przygotowania porozumienia inwestycyjnego oraz w sprawach dotyczących kierunku rozstrzygnięcia dyrektora KIS w związku z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, z którym wystąpił podmiot będący stroną zawartej umowy o współdziałanie.
 • Koordynuje opracowywanie stanowiska na wniosek Wydziału Weryfikacji Interpretacji w Sprawach Podatków Pośrednich.
 • Współdziała z właściwymi komórkami organizacyjnymi ministerstwa celem zapewnienia jednolitości i prawidłowości WIA, w tym m.in. współpracuje z właścicielem biznesowym systemu EBTI-PL2, w sprawowaniu nadzoru nad realizacją przez organ zadań wsparcia właściciela biznesowego ww. systemu w utrzymaniu i rozwoju rozwiązań informatycznych w zakresie wydawania WIA.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze podatku akcyzowego
 • Znajomość prawa podatkowego
 • Znajomość prawa procesowego
 • Znajomość przepisów i procedur postępowania administracyjnego i sądowego
 • Znajomość przepisów prawa cywilnego
 • Umiejętność analizowania i interpretacji przepisów prawa
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność zarządzania zespołem
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 273), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości zespołu.
APLIKUJ TERAZ