Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 127026

Warunki pracy

Praca na stanowisku wiąże się z permanentną obsługą klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Na stanowisku występuje zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska opisane jest pod adresem https://www.gov.pl/web/premier/Informacja-o-dostepnosci-KPRM-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Prowadzi samodzielną obsługę obszaru zamówień publicznych, w tym: przygotowuje i prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych (również charakteryzujące się szczególnym stopniem skomplikowania proceduralnego oraz finansowane ze środków europejskich); bierze udział w pracach komisji przetargowych; przygotowuje i aktualizuje plan zamówień publicznych
 • Samodzielnie potwierdza zgodność z przepisami dotyczącymi prawa zamówień publicznych zaproponowanych we wniosku o udzielenie zamówienia trybów udzielenia zamówienia w odniesieniu do wartości szacunkowej zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia oraz planu zamówień oraz wspiera pracowników komórek organizacyjnych KPRM na etapie przygotowania wniosków i dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 • Koordynuje oraz wykonuje prace związane z udziałem KPRM w postępowaniach centralnych, wspólnych oraz postępowaniach realizowanych na rzecz KPRM przez COAR oraz wspiera właściwe merytorycznie komórki organizacyjne KPRM w tworzeniu wniosków o uzyskanie zgody Szefa KPRM na samodzielną realizację zamówienia wchodzącego w przedmiot zamówień centralnych
 • Prowadzi rejestry oraz sporządza sprawozdania, których prowadzenia i sporządzania wymagają przepisy powszechnie obowiązujące lub przepisy wewnętrzne KPRM
 • Bierze udział w negocjowaniu warunków zawieranych umów
 • Przygotowuje pisma do Urzędu Zamówień Publicznych w sprawach dotyczących decyzji lub interpretacji przepisów ustawy prawo zamówień publicznych oraz prowadzi korespondencję z Krajową Izbą Odwoławczą w sprawach odwołań wnoszonych w trakcie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i występuje na rozprawach w zakresie udzielonych pełnomocnictw
 • Opracowuje propozycje wewnętrznych dokumentów dotyczących zasad udzielania zamówień publicznych
 • Wykonuje inne czynności zlecone przez przełożonych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w zakresie zamówień publicznych
 • Posiadanie wiedzy z zakresu ustaw wraz z aktami wykonawczymi: prawo zamówień publicznych; o finansach publicznych, Kodeksu cywilnego; o ochronie informacji niejawnych; o dostępie do informacji publicznej; znajomość funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Posiadanie kompetencji miękkich: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, negocjowanie
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ