Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 79986

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze: • statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,

 • dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy ul. Królewskiej 27. Budynek czterokondygnacyjny, częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście główne do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących, węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, usytuowane na każdej kondygnacji budynku. W budynku brak windy.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • realizuje i monitoruje przebieg projektu „Portal RP - Rozwój” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zgodnie z harmonogramem;
 • współpracuje z jednostkami zewnętrznymi w obszarze propagowania dobrych praktyk w zakresie wytwarzania oprogramowania oraz realizuje zadania wynikające z informatyzacji kraju i strategii rozwoju usług cyfrowych w projekcie „Portal RP - Rozwój” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;
 • sporządza dokumentację techniczną i repozytoria w tym zakresie oraz wdraża standardy bezpieczeństwa na podstawie wytycznych wyspecjalizowanych jednostek do spraw cyberbezpieczeństwa oraz raportuje przebieg projektu do Komitetu Sterującego i Dyrekcji Departamentu Rozwoju Usług;
 • nadzoruje projektowanie rozwiązań programistycznych i infrastrukturalnych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji projektu „Portal RP – Rozwój” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;
 • deleguje zadania członkom zespołu i kontroluje jakość wykonywanych zadań;
 • sporządza dokumentację projektową do przygotowania budżetu zadaniowego, w tym projektów propozycji celów, mierników, funkcji, zadań, podzadań i działań, na rzecz Departamentu Rozwoju Usług w projekcie „Portal RP – Rozwój” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;
 • realizuje i monitoruje wykonanie budżetu zgodnie z harmonogramem wydatków w celu utrzymania prawidłowej realizacji środków finansowych oraz koordynuje działania;
 • planuje i nadzoruje wdrażanie strategii komunikacji projektu „Portal RP – Rozwój” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w uzgodnieniu z odpowiednimi służbami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 3 lat doświadczenia w obszarze zarządzania projektami
 • Wiedza z zakresu: podstawowych funkcji finansów publicznych, zagadnień z obszaru Prawa zamówień publicznych, zarządzania projektami
 • Kompetencje miękkie: komunikacja; organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów; myślenie analityczne; współpraca, negocjowanie, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
APLIKUJ TERAZ