Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76033

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca związana jest z krajowymi  lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi. Okresowo występuje spiętrzenie zadań, które wynika z konieczności dochowania terminów wynikających z  przepisów  i zawartych umów.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy Al. Ujazdowskich 1/3. Do budynku prowadzą trzy wejścia: • wejście główne budynku - Aleje Ujazdowskie 1/3, które jest dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami;

 • Biuro Przepustek - Al. Ujazdowskie 1/3, które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową;

 • Biuro Podawcze - Al. Szucha 14, które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących.
  Do Kancelarii można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Najłatwiej dojechać autobusem. Przystanek Łazienki Królewskie 01 znajduje się najbliżej wejścia dostosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jest to wejście główne budynku - Aleje Ujazdowskie 1/3. Przy wejściu jest podjazd dla wózków. Na ścianie, po lewej stronie od wejścia głównego, jest przycisk. Można nim wezwać osobę, która pomoże wejść do budynku. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Nie są one sterowane automatycznie, ale w środku zawsze jest osoba, która pomoże je otworzyć. W budynku, przed schodami do holu głównego jest winda dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W holu głównym, po prawej stronie, jest szatnia. Dzięki szerokim korytarzom osoby na wózkach mogą swobodnie poruszać się i wymijać. Windy są wyposażone w barierki i lustra. W windzie przy stołówce działa system dźwiękowy. Osoba, która porusza się na wózku, może dostać się do stołówki przy pomocy platformy przyschodowej. Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku, znajdują się: na parterze budynku, w skrzydle A, po lewej i prawej stronie od wejścia głównego, na drugim piętrze skrzydła B. Sale konferencyjne są przystosowane dla osób poruszających się na wózku. Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą. Na dziedzińcu Kancelarii jest wyznaczone miejsce postojowe dla osób ze szczególnymi potrzebami. W Kancelarii obowiązuje Instrukcja Ewakuacji Osób z Niepełnosprawnościami. W naszym urzędzie są pętle indukcyjne, znajdują się w: Biurze Przepustek A, budynku przy Al. Ujazdowskich 1/3, Biurze Podawczym (budynek przy Al. Szucha 14). Kancelaria ma też jedną mobilną pętlę indukcyjną (tzw. ,,gabinetową). Można ją wykorzystać podczas bezpośrednich spotkań z osobą słabosłyszącą.

Zakres zadań

 • koordynuje projekty, w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, służące wzmocnieniu potencjału organizacyjnego urzędów i poprawie obsługi klientów urzędów;
 • koordynuje współpracę z krajowymi i zagranicznymi partnerami w związku z polityką szkoleniową w służbie cywilnej;
 • realizuje działania z zakresu funkcjonowania systemu szkoleń w służbie cywilnej, w tym ocenia, opracowywuje i wdraża rozwiązania w obszarze polityki szkoleniowej w służbie cywilnej;
 • opracowywuje analizy, raporty, materiały informacyjne, prezentacje, sprawozdania, opinie i rekomendacje w zakresie szkoleń w służbie cywilnej, w tym dotyczące projektowanych regulacji;
 • bierze udział w realizacji procedur zamówień publicznych związanych z prowadzeniem projektów i szkoleń, udział w komisjach przetargowych oraz negocjacjach z wykonawcami;
 • współpracuje z komórkami prawnymi w zakresie przygotowywania projektów umów cywilnoprawnych, pełnomocnictw oraz przygotowywania projektów aktów prawnych w zakresie zadań wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w obszarze koordynowania projektów systemowych lub szkoleniowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość przepisów ustaw o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi, o finansach publicznych oraz Prawo zamówień publicznych, przepisów dotyczących funduszy strukturalnych, zasad zarządzania projektami finansowanymi z funduszy strukturalnych UE, w tym z zakresu zasad finansowania projektów, kwalifikowalności wydatków, zasad ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, dostępu do informacji publicznej, administracji publicznej i procedur administracyjnych oraz obsługi elektronicznego generatora projektów i elektronicznego generatora wniosków płatniczych
 • Posiadanie kompetencji miękkich: komunikacja, współpraca, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, kreatywność, myślenie analityczne, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, wystąpienia publiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Przeszkolenie w zakresie metodyk zarządzania projektami PRINCE2 lub Agile PM
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
APLIKUJ TERAZ