Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75651

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na stanowisku wiąże się z pracą w terenie, zagrożeniem korupcją oraz permanentną obsługą klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzaniem kontroli w innych urzędach.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy ul. Królewskiej 27. Budynek czterokondygnacyjny, częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście główne do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących, węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, usytuowane na każdej kondygnacji budynku. W budynku brak windy.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • Zapewnia realizację projektu „Katalogi Administracji Publicznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa poprzez monitorowanie wykonania budżetu projektu, zaawansowania realizacji zaplanowanych prac, identyfikowanie odchyleń, planowanie i monitorowanie skuteczności działań korygujących.
 • Sporządza dokumentację projektową do przygotowania sprawozdania z realizacji projektu „Katalogi Administracji Publicznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Raportuje o przebiegu projektu Katalogi Administracji Publicznej do Komitetu Sterującego i kierownictwa jednostki.
 • Planuje i organizuje prace zespołów projektowych realizujących projekt „Katalogi Administracji Publicznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Deleguje zadania członkom zespołu i koordynuje działania.
 • Opracowuje procesy i procedury dotyczące wdrożenia projektowanego rozwiązania w celu zapewnienia mechanizmów sterowania projektem „Katalogi Administracji Publicznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i monitorowania wdrożenia, zapewnienia jakości wytwarzanych produktów oraz zgodności z wymaganiami prawa.
 • Opracowuje plany i harmonogramy wdrożeń oraz nadzoruje ich realizację, kontroluje jakość wykonywanych zadań, opracowuje dokumentację powdrożeniową w celu prawidłowego i terminowego rozliczenia projektu „Katalogi Administracji Publicznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Kancelarii w obszarze założeń projektu oraz z wykonawcami projektu. Prowadzi sprawy związane z zawieraniem, aneksowaniem, realizacją i rozliczaniem umów z wykonawcami rozwiązań programistycznych i infrastrukturalnych oraz usług.
 • Przygotowuje porozumienia z podmiotami zewnętrznymi będącymi partnerami i interesariuszami projektu „Katalogi Administracji Publicznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, koordynuje współpracę z podmiotami zewnętrznymi oraz monitoruje realizację porozumień zawartych z Partnerami projektu.
 • Planuje i nadzoruje wdrażanie strategii komunikacji projektu „Katalogi Administracji Publicznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w uzgodnieniu z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Kancelarii.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w zarządzaniu projektami
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Wiedza z zakresu zarządzania projektami
 • Znajomość dokumentów programowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
 • Umiejętność sporządzania zestawień budżetowych
 • Zarządzanie ludźmi
 • Komunikacja
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Myślenie analityczne
 • Współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie zarządzania projektami potwierdzone certyfikatami (np. PRINCE2 Foundation)
 • Przeszkolenie w zakresie praktycznego zarządzania projektami (np. Prince 2 Practitioner)
 • Przeszkolenie w zakresie zarządzania ryzykiem (MoR)
 • Przeszkolenie w zakresie metodyk zwinnych (Scrum, Agile)
 • Poświadczenie bezpieczeństwa umożliwiające dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone"
 • Doświadczenie przy realizacji projektów w administracji publicznej
APLIKUJ TERAZ