Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120631

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa;

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Koordynuje, analizuje, sprawdza i przygotowuje projekty odpowiedzi, decyzje (w obu instancjach), skargi oraz skargi kasacyjne, sporządza opinie prawne, informacje, udziela wyjaśnień kierownictwu i wewnętrznym komórkom Biura Dyrektora Generalnego (BDG) w zakresie udostępniania bądź odmowy udostępnienia informacji publicznej, w tym także w zakresie wniesienia środka odwoławczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) bądź Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), odpowiedzi na skargi do sądów administracyjnych oraz innych pism procesowych
 • Koordynuje sprawy w BDG oraz przygotowuje stanowiska, we współpracy z komórkami wewnętrznymi biura w zakresie udzielania odpowiedzi na zapytania i interpelacje poselskie, sprawy sądowe w postępowaniu administracyjnym i w sprawach pracowniczych
 • Udziela porad i konsultacji prawnych oraz sporządza i podpisuje opinie prawne dotyczące stosowania przepisów prawa, w szczególności z zakresu służby cywilnej, prawa pracy, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, udostępniania informacji publicznej, z zakresu właściwości biura oraz współpracuje na bieżąco w tym zakresie z komórkami wewnętrznymi BDG
 • Przygotowuje projekty regulacji wewnętrznych we współpracy z komórkami wewnętrznymi BDG, uzgadniania je z komórkami organizacyjnymi ministerstwa oraz konsultuje lub uzgadniania projekty z organizacjami związkowymi, z wyłączeniem regulaminu organizacyjnego ministerstwa, a także zgłasza uwagi do projektów regulacji opracowywanych w biurze, jak również opiniuje projekty aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych
 • Analizuje, pod kątem formalno-prawnym, funkcjonujące w Ministerstwie Finansów rozwiązania proceduralne i regulacje wewnętrzne
 • Koordynuje sprawy prowadzone w BDG oraz przygotowuje stanowiska biura, we współpracy z komórkami wewnętrznymi, w zakresie udzielania odpowiedzi na zapytania dziennikarzy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi prawnej
 • Szczególne uprawnienia: do wykonywania zawodu radcy prawnego
 • Znajomość przepisów Kodeksu pracy i ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych do tych ustaw
 • Znajomość przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów Kodeksu cywilnego
 • Umiejętność stosowania i interpretowania przepisów prawa
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie: aplikacja radcowska
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
 • Umiejętność obsługi programów prawniczych np. Lex, Legalis, EURLex
APLIKUJ TERAZ