Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113865

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Zagrożenie korupcją

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Sporządza projekty opinii prawnych dotyczących wyjaśnień i interpretacji przepisów prawa w sprawach indywidualnych i w sprawach dotyczących stosunku pracy, w celu realizacji obsługi prawnej ministra, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), Głównej Komisji Orzekającej (GKO) lub urzędu obsługującego ministra.
 • Wykonuje zastępstwa procesowe (przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym (TK) i innymi organami orzekającymi) ministra, Szefa KAS, GIIF, GKO lub urzędu obsługującego ministra, w celu ochrony interesów prawnych.
 • Udziela wyjaśnień i konsultacji prawnych w zakresie obowiązujących przepisów prawnych, w tym opiniuje projekty umów i porozumień zawieranych przez ministra, Szefa KAS, GIIF, GKO lub urząd obsługujący ministra, w celu opracowania ostatecznej propozycji załatwienia sprawy.
 • Świadczy pomoc prawną, w tym opiniuje projekty decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych, w sprawach indywidualnych oraz realizuje zadania związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych.
 • Współpracuje z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie przedstawiania stanowiska w sprawach należących do właściwości ministra lub urzędu obsługującego ministra oraz propozycji rozwiązania kwestii spornych.
 • Opiniuje opracowane przez właściwe komórki organizacyjne, na wniosek Rządowego Centrum Legislacji, projekty opinii sporządzanych w związku z opracowywaniem przez RCL stanowiska Rady Ministrów (RM) lub Prezesa RM w sprawach rozstrzyganych przez TK.
 • Prowadzi sprawy związane ze spełnianiem świadczeń stwierdzonych tytułem egzekucyjnym w sprawach o naprawienie szkody wyrządzonej przez wydanie ustawy, rozporządzenia RM lub rozporządzenia innego organu konstytucyjnie do tego powołanego, niezgodnych z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą, a także w sprawie o naprawienie szkody wyrządzonej przez niewydanie takiego aktu normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z analizą, interpretacją i stosowaniem przepisów prawa
 • Szczególne uprawnienie: uprawnienie do wykonywania zawodu radcy prawnego (wpis na listę radców prawnych)
 • Znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego lub języka francuskiego umożliwiająca formułowanie standardowych wypowiedzi oraz czytanie i rozumienie tekstów z obszaru prawa
 • Znajomość przepisów z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, budżetu i instytucji finansowych, a w szczególności ustaw o finansach publicznych, o Krajowej Administracji Skarbowej oraz Ordynacji podatkowej
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność negocjacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ