Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113019

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, ksero, fax, niszczarka), bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: do budynku prowadzi utwardzone dojście (kostka betonowa) o szerokości umożliwiającej wjazd na teren budynku osoby na wózku inwalidzkim, wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika zewnętrznego; korytarze i drzwi w budynku mają szerokość umożliwiającą poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim, nie występuje zróżnicowany poziom podłóg, nie ma progów pomiędzy pokojami i korytarzami; windy w holu głównym mają  drzwi o szerokości 80 cm, kabiny mają wymiary 100 cm x 112 cm, ponadto obiekt został wyposażony w dźwig towarowy o szerokości drzwi 90 cm i wymiarach kabiny 112 cm x 114 cm, dostępny z poziomu parteru za pośrednictwem rampy zewnętrznej skomunikowanej z holem głównym, umożliwiający dodatkową komunikację pionową w południowej części budynku; korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami wyposażonymi w system kontroli dostępu; na parterze, II, IV i V piętrze  budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • występuje przed sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi oraz innymi organami wymiaru sprawiedliwości,
 • sporządza opinie prawne,
 • przygotowuje, po uzyskaniu opinii właściwych komórek organizacyjnych Urzędu, pisma procesowe do sądów administracyjnych i sądów powszechnych oraz innych organów wymiaru sprawiedliwości,
 • wydaje opinie prawne do zawieranych przez Urząd porozumień i umów, z wyłączeniem umów o pracę.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 2 lat w doradztwie prawnym
 • Wpis na listę radców prawnych,
 • Znajomość przepisów: Konstytucji RP oraz innych przepisów dotyczących podstaw ustrojowych państwa, w szczególności funkcjonowania administracji rządowej (ustawa o działach administracji rządowej, ustawa o Radzie Ministrów), ustawy - Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Kodeksu postępowania cywilnego, prawa pracy, ustawy – Prawo zamówień publicznych
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Kultura osobista,
 • Komunikatywność,
 • Odporność na stres,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ