Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 90176

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych.


Realizacja zadań wiąże się z: • zagrożeniem korupcją

 • częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz


Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek.


W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • Sporządza opinie prawne, w tym dokonuje wykładni obowiązujących przepisów prawnych oraz doradza w celu właściwego zastosowania przepisów prawnych przez komórki organizacyjne GDOŚ w załatwianych przez nie sprawach
 • Dokonuje oceny pod względem prawnym projektów umów, porozumień i aktów administracyjnych oraz doradza w celu zapewnienia prawidłowości formalno – prawnej tych dokumentów w tym w zakresie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • Występuje w charakterze pełnomocnika Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Dyrektora Generalnego przed wszystkimi sądami oraz przed innymi organami orzekającymi
 • Przygotowuje pisma sądowe, w tym kasacje w sprawach, w których stroną jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub Dyrektor Generalny
 • Opiniuje pod względem formalnoprawnym specyfikacje istotnych warunków zamówienia, w tym w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • Ocenia akty prawa wewnętrznie obowiązującego wydawane przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub przygotowuje ich projekty oraz doradza w ww. sprawach
 • Opiniuje pod względem formalnoprawnym oraz pod względem poprawności redakcji i techniki legislacyjnej projekty aktów normatywnych, których opracowanie należy do właściwości Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
 • Opiniuje projekty pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Dyrektora Generalnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi prawnej (w tym co najmniej rok w administracji publicznej)
 • Wpis na listę radców prawnych
 • Bardzo dobra znajomość przepisów obowiązującego prawa zarówno materialnego jak i procesowego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów regulujących ochronę środowiska i przyrody, prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych, prawa administracyjnego, prawa pracy
 • Umiejętności: analitycznego i syntetycznego myślenia, stosowania prawa w praktyce, szybkiego podejmowania decyzji
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Umiejętność obsługi pakietu Ms Office, programu Lex
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych, prawa administracyjnego, techniki legislacyjnej
 • Ukończona aplikacja legislacyjna
 • Znajomość zasad przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektów realizowanych ze środków UE
APLIKUJ TERAZ