Krajowa Informacja Skarbowa
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87306

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy: • stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 • rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie,

 • wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: nie niższe niż 2 793,95 zł brutto (w przeliczeniu na 0,5 etatu),

 • dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”),

 • nagrody jubileuszowe,

 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,

 • czas pracy zgodny z art. 18 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75); Radca prawny zobowiązany jest wykonywać pracę w miejscu jej wykonywania przez 2 dni w tygodniu w wymiarze 16 godzin według harmonogramu,

 • pokój śniadaniowy w miejscu pracy,

 • otwartą i przyjazną atmosferę w pracy,

 • pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,

 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie,

 • możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

 • możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową.
   


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 • praca o charakterze złożonym, samodzielnym, wymagająca umiejętności analizy, interpretacji oraz dużej kreatywności,

 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,

 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka,
   


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w budynku wielokondygnacyjnym,

 • przestrzeń pracy KIS to 32 piętro,

 • budynek wyposażony jest w dwa dźwigi osobowe,

 • w przestrzeni wynajmowanej przez KIS, brak węzła sanitarnego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku,

 • miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej – przed budynkiem,

 • budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych niewidomych i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • sporządza skargi kasacyjne i odpowiedzi na skargi kasacyjne w imieniu Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,
 • występuje w charakterze pełnomocnika Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej przed sądami administracyjnymi i powszechnymi,
 • udziela komórkom organizacyjnym Krajowej Informacji Skarbowej opinii, porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa w celu interpretacji przepisów budzących wątpliwości,
 • opiniuje projekty odpowiedzi na skargi podatników składane do sądu administracyjnego,
 • opiniuje wewnętrzne akty prawne oraz treści umów i pism wychodzących na zewnątrz,
 • informuje o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania organów podatkowych w celu zwrócenia uwagi na zmiany przepisów prawnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • uprawnienie do wykonywania zawodu radcy prawnego (wpis na listę radców prawnych),
 • rozległa wiedza w zakresie prawa, a w szczególności prawa podatkowego, prawa pracy, prawa cywilnego, prawa spółek handlowych oraz postępowania sądowoadministracyjnego,
 • umiejętność posługiwania się informatycznymi programami prawniczymi,
 • komunikatywność,
 • umiejętność argumentowania,
 • samodzielność i kreatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w pracy w charakterze radcy prawnego.
APLIKUJ TERAZ