Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84641

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na I piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

 • podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy z zakresu orzecznictwa administracyjnego w II instancji w odniesieniu do decyzji Ministra, Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i marszałków województw oraz przygotowuje odpowiedzi na skargi i inne pisma procesowe
 • Zapewnia zastępstwo Ministra w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach z zakresu właściwości Zespołu
 • Analizuje i kontroluje informacje przekazywane przez przedsiębiorców oraz prowadzi postępowania administracyjne dotyczące określania opłat
 • Udziela odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie i senatorskie, udziela informacji i konsultacji organom administracji geologicznej i przedsiębiorcom
 • Współpracuje z wierzycielami opłat (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gminy, powiaty, województwa) w zakresie ich ustalania i uiszczania
 • Przygotowuje zestawienia i analizy prawne dotyczące opłat eksploatacyjnych będących we właściwości Ministra
 • Współpracuje z NFOŚiGW w zakresie uzyskania informacji dotyczących opłat, dla których Minister nie jest organem koncesyjnym
 • Inicjuje, opracowuje, interpretuje i opiniuje projekty aktów normatywnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1 rok w obszarze obsługi prawnej
 • prawo wykonywania zawodu radcy prawnego
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość przepisów: Prawo geologiczne i górnicze, Kodeks postępowania administracyjnego, Ordynacja podatkowa, Prawo o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • myślenie analityczne
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ