Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76619

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na tym stanowisku wiążę się z krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi oraz częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy ul. Królewskiej 27. Budynek czterokondygnacyjny, częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście główne do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących, węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, usytuowane na każdej kondygnacji budynku. W budynku brak windy.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe

Zakres zadań

 • Opiniuje pod względem formalno-prawnym projekty umów cywilnoprawnych i porozumień w odniesieniu do Projektu „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, proponuje zmiany postanowień umownych, budzących poważne wątpliwości interpretacyjne lub zastrzeżenia prawne.
 • Sprawuje zastępstwo procesowe Ministra przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi w sprawach sądowych precedensowych pod względem faktycznym i prawnym, jak również w sprawach sądowych, w których przepisy prawa nakładają wymóg adwokacko-radcowski w celu zapewnienia ochrony prawnej Ministra i członków kierownictwa – w odniesieniu do Projektu „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • Bierze udział w realizacji Projektu „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w szczególności opiniuje dokumentację projektową, sporządza projekttumów i porozumień, wydaje opinie prawne odnośnie rozwiązań proponowanych w projekcie, w celu zapewnienia profesjonalnej pomocy prawnej w ww. zakresie.
 • Sporządza opinie prawne i udziela porad prawnych w odniesieniu do Projektu „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • Bierze udział w spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych w sprawach, w których powstają poważne wątpliwości prawne w odniesieniu do Projektu „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w tym reprezentuje urząd na zewnątrz w tych sprawach.
 • Koordynuje proces udzielania przez Ministra upoważnień i pełnomocnictw w zakresie dotyczącym Projektu „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze pomocy prawnej
 • wpis na listę radców prawnych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość ustawy – Kodeks cywilny i ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 • znajomość przepisów prawa administracyjnego
 • znajomość prawa Unii Europejskiej
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • myślenie analityczne
 • współpraca
 • komunikacja
 • negocjowanie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w obszarze zagadnień pozostających w zakresie działania KPRM, jak również prawa Unii Europejskiej
APLIKUJ TERAZ