Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75163

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Praca związana jest z dostępem do informacji oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


W Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie znajduje się siedziba Kancelarii.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy Al. Ujazdowskich 1/3. Do budynku prowadzą trzy wejścia:


- wejście główne budynku - Aleje Ujazdowskie 1/3, które jest dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami;
- Biuro Przepustek - Al. Ujazdowskie 1/3, które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową;
- Biuro Podawcze - Al. Szucha 14, które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących.
Do Kancelarii można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Najłatwiej dojechać autobusem. Przystanek Łazienki Królewskie 01 znajduje się najbliżej wejścia dostosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jest to wejście główne budynku - Aleje Ujazdowskie 1/3. Przy wejściu jest podjazd dla wózków. Na ścianie, po lewej stronie od wejścia głównego, jest przycisk. Można nim wezwać osobę, która pomoże wejść do budynku. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Nie są one sterowane automatycznie, ale w środku zawsze jest osoba, która pomoże je otworzyć. W budynku, przed schodami do holu głównego jest winda dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W holu głównym, po prawej stronie, jest szatnia. Dzięki szerokim korytarzom osoby na wózkach mogą swobodnie poruszać się i wymijać. Windy są wyposażone w barierki i lustra. W windzie przy stołówce działa system dźwiękowy. Osoba, która porusza się na wózku, może dostać się do stołówki przy pomocy platformy przyschodowej. Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku, znajdują się: na parterze budynku, w skrzydle A, po lewej i prawej stronie od wejścia głównego, na drugim piętrze skrzydła B. Sale konferencyjne są przystosowane dla osób poruszających się na wózku. Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą. Na dziedzińcu Kancelarii jest wyznaczone miejsce postojowe dla osób ze szczególnymi potrzebami. W Kancelarii obowiązuje Instrukcja Ewakuacji Osób z Niepełnosprawnościami. W naszym urzędzie są pętle indukcyjne, znajdują się w: Biurze Przepustek A, budynku przy Al. Ujazdowskich 1/3, Biurze Podawczym (budynek przy Al. Szucha 14). Kancelaria ma też jedną mobilną pętlę indukcyjną (tzw. ,,gabinetową). Można ją wykorzystać podczas bezpośrednich spotkań z osobą słabosłyszącą.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • występuje, zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami, w charakterze pełnomocnika procesowego w sprawach z udziałem KPRM, jako pracodawcy lub jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa, Prezesa RM lub ministra właściwego do spraw informatyzacji, jako organu administracji lub statio fisci Skarbu Państwa, Szefa KPRM, w szczególności w sprawach cywilnych, pracowniczych, administracyjnych, w innych w sytuacji koniecznego zastępstwa nieobecnego radcy prawnego; samodzielne podejmuje czynności procesowe i opracowywuje strategię procesową, prowadzi korespondencję wewnętrzną i zewnętrzną w zakresie prowadzonego procesu;
 • przygotowywuje opinie prawne w sprawach zleconych przez Prezesa RM lub ministra właściwego do spraw informatyzacji, Szefa KPRM, Dyrektora Generalnego KPRM i Dyrektora DP, w szczególności z zakresu prawa finansów publicznych i prawa zamówień publicznych we wszelkich tego aspektach występujących w KPRM, procedury administracyjnej, procedury cywilnej, prawa cywilnego;
 • opiniuje projekty upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Prezesa RM lub ministra właściwego do spraw informatyzacji, Szefa KPRM i Dyrektora Generalnego KPRM pod kątem ich poprawności formalnoprawnej, a także zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa oraz udzielającego pełnomocnictwa lub dającego upoważnienie w zakresie pełnomocnictw i upoważnień związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, w tym dotyczących realizacji zadań z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu UE (PO WER);
 • uczestniczy w negocjacjach i przy zawieraniu skomplikowanych umów prawnych oraz bierze udział w przygotowywaniu umów zawieranych przez KPRM, opiniuje umowy cywilno-prawne zawierane w imieniu KPRM, w tym dotyczące realizacji zadań z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu UE (PO WER), opiniuje umowy o nabycie, korzystanie i zbycie praw do utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 • udziela dyrektorom komórek organizacyjnych KPRM i pracownikom KPRM wyjaśnień w zakresie stosowania prawa oraz porad prawnych w zakresie wykonywanych przez nich zadań, w szczególności z zakresu prawa finansów publicznych, procedury administracyjnej, wyraża stanowisko w zakresie prawidłowości procedury realizacji zamówień publicznych poprzez potwierdzanie dopuszczalności zaproponowanego trybu udzielenia zamówienia oraz wyraża wiążącą opinię w zakresie konieczności zawarcia umowy pisemnej;
 • współdziała w tworzeniu projektów decyzji administracyjnych i postanowień Prezesa RM lub ministra właściwego do spraw informatyzacji lub Szefa KPRM w zakresie formalnoprawnym;
 • prowadzi egzekucję należności zasądzonych na rzecz jednostki wyrokami sądów a także poddanych egzekucji z aktu notarialnego;
 • wykonuje wszystkie zadania pozostałych radców prawnych w sytuacji niezbędnego zastępstwa za nieobecnego;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych związanego z obsługą prawną.
 • Wpis na listę radców prawnych co najmniej od roku.
 • Posiadanie wiedzy z zakresu: prawa i procedury cywilnej, prawa pracy i ustaw regulujących stosunek pracy, zamówień publicznych, finansów publicznych i dyscypliny finansów publicznych.
 • Posiadanie umiejętności z zakresu: interpretowania i stosowania prawa w praktyce.
 • Posiadanie kompetencji miękkich: negocjowanie, komunikacja, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończone szkolenia z zakresu: finansów publicznych, zamówień publicznych, ochrony informacji niejawnych, funduszy strukturalnych i prawa UE, prawa pracy, prawa karnego, prawa cywilnego, prawa konstytucyjnego, prawa i postępowania administracyjnego.
 • Znajomość języka angielskiego lub innego języka urzędowego UE na poziomie B2.
APLIKUJ TERAZ