Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72288

Warunki pracy

Budynek przy ul. Rakowieckiej 2a:


Wejście do budynku wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Wewnątrz budynku brak windy.


Łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 


Warunki dotyczące charakteru pracy: • ryzyko korupcyjne

 • kontakt z klientem zewnętrznym

 • krajowe wyjazdy służbowe

 • reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Reprezentuje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach z zakresu nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, wydawanych koncesji, prowadzonego rejestru działalności regulowanej oraz uprzywilejowania pojazdów w ruchu drogowym i sprawowanego nadzoru nad fundacjami.
 • Opiniuje pod względem formalno-prawnym projekty postanowień, decyzji administracyjnych i zaświadczeń w sprawach pozostających we właściwości Departamentu.
 • Sporządza opinie prawne, odpowiedzi na zapytania wpływające do Departamentu oraz udziela porad, konsultacji w sprawach pozostających we właściwości Departamentu.
 • Prowadzi postępowania egzekucyjne dotyczące należności wynikających ze spraw pozostających we właściwości Departamentu.
 • Opiniuje projekty aktów normatywnych zewnętrznych i wewnętrznych, także bierze udział w przygotowywaniu tych projektów oraz umów międzynarodowych dotyczących zakresu działania Departamentu.
 • Prowadzi szkolenia pracowników w przypadku zmiany przepisów prawnych dotyczących działalności Departamentu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze pomocy prawnej na rzecz administracji publicznej
 • Posiadanie uprawnień radcy prawnego.
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa, w szczególności dotyczących postępowania administracyjnego, postępowania cywilnego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa fundacji i stowarzyszeń, znajomość zakresu działania Departamentu Zezwoleń i Koncesji.
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego.
 • Umiejętność myślenia analitycznego, umiejętność wystąpień publicznych.
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe: prawo wspólnotowe.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne.
 • Znajomość techniki legislacyjnej.
APLIKUJ TERAZ