Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137778

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
 • bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich,
 • konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
 • w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
 • praca w pokoju wieloosobowym,
 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,
 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zakres zadań

 • Bierze udział w tworzeniu rozwiązań w zakresie zatrudnienia i płac instytucji kultury oraz prowadzi sprawy związane z zasadami zatrudniania i wynagradzania pracowników instytucji kultury.
 • Realizuje obsługę prawną Departamentu, w tym wydaje opinie prawne i interpretacje prawa w zakresie działalności i finansowania jednostek poległych i nadzorowanych przez Ministra oraz podejmuje działania mające na celu opracowanie i aktualizację aktów prawnych pozostających we właściwości Departamentu.
 • Monitoruje, analizuje i opiniuje zmiany w systemie ekonomiki kultury, ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa i zmian w regulacjach prawnych dotyczących sfery kultury, w tym również opiniuje oceny skutków społeczno-gospodarczych projektowanych przez Ministerstwo regulacji, a także uczestniczy w pracach na rzecz doskonalenia metodologii sporządzania tych ocen.
 • Analizuje pod kątem prawnym i opiniuje zasady realizacji inwestycji finansowanych ze środków Ministerstwa oraz przewidywane skutki zaniechania lub wstrzymania ich realizacji, w tym w zakresie regulowania zobowiązań finansowych, prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane i zabezpieczenia majątku uzyskanego w wyniku realizacji inwestycji.
 • Udziela porad i wyjaśnień dotyczących obowiązywania i stosowania przepisów prawa finansowego w szczególności z zakresu finansów publicznych w odniesieniu do działalności kulturalnej z obszaru działania Ministra.
 • Opiniuje pod względem prawnym i redakcyjnym oraz parafuje umowy, porozumienia, decyzje administracyjne oraz dokumenty dotyczące nawiązania, przekształcania lub rozwiązania stosunku pracy będące we właściwości Departamentu.
 • Realizuje pozostałe zadania zlecone przez dyrektora.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie studia prawnicze lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku radcy prawnego w jednostkach sektora finansów publicznych


 • Wpis na listę radców prawnych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wraz z ustawami powiązanymi w szczególności ustawą o muzeach, ustawą o bibliotekach
 • Znajomość ustawy Kodeks pracy i innych aktów prawnych dotyczących zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia w instytucjach kultury
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Kompetencje: praktyczne zastosowanie przepisów prawa, komunikatywność, zorientowanie na osiąganie celów, umiejętność pracy zespołowej
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe