Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138211

Warunki pracy


 • Departament Prawny mieści się Warszawie przy ul. Miodowej 15 na II piętrze; winda znajduje się w budynku „B”; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku „B” i „C” jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze.
 • Praca wiąże się z permanentną obsługą klientów zewnętrznych i pod presją czasu oraz krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi.

Zakres zadań

 • Opiniuje pod względem formalno - prawnym projekty porozumień międzyinstytucjonalnych, umów oraz decyzji o dofinansowaniu projektów (w tym ich zmian) oraz umów cywilnoprawnych zawieranych na podstawie przepisów Prawa zamówień publicznych w ramach tzw. Pomocy Technicznej, w celu zapewnienia zgodności realizowanych działań z przepisami krajowymi oraz unijnymi.
 • Sporządza opinie prawne, analizy i stanowiska w szczególności w zakresie systemu wdrażania funduszy europejskich, pomocy publicznej, finansów publicznych, Prawa zamówień publicznych, w celu zapewnienia zgodności realizowanych działań z przepisami krajowymi oraz unijnymi oraz prawidłowego wdrażania funduszy europejskich.
 • Opiniuje decyzje/postanowienia i inne pisma wydawane w postępowaniach administracyjnych, w tym prowadzonych przez Departament Budżetu i Finansów, w zakresie wydatkowania środków europejskich, obejmujących w szczególności postępowania o zwrocie w całości lub części dofinansowania przez beneficjentów oraz stosowaniu wobec nich ulg i umorzeń, o których mowa w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w celu prawidłowego wdrażania funduszy europejskich.
 • Prowadzi sprawy sądowe i sądowo - administracyjne, w szczególności dotyczące funduszy europejskich, w celu prawidłowego wdrażania funduszy europejskich.
 • Opiniuje projekty upoważnień i pełnomocnictw, w celu zapewnienia zgodnego z prawem przedstawicielstwa Ministra Zdrowia i Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia.
 • Monitoruje zmiany odpowiednich przepisów krajowych i unijnych oraz orzecznictwa sądowego, a także dokonuje analizy ich wpływu na system wdrażania funduszy europejskich, w celu zapewnienia prawidłowej obsługi prawnej Ministra Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia.
 • Prowadzi sprawy związane z kwestią pomocy publicznej w ramach funduszy Unii Europejskiej, w celu prawidłowego ich wdrażania.
 • Uczestniczy w opiniowaniu projektów aktów prawnych opracowanych przez komórki merytoryczne Ministerstwa Zdrowia lub opiniuje projekty aktów prawnych opracowywanych przez inne organy, kierowane w ramach uzgodnień do Ministra Zdrowia, w celu zapewnienia ich zgodności z prawem krajowym i unijnym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku ds. obsługi prawnej
 • Przeszkolenie z zakresu funduszy europejskich
 • Uprawnienia radcy prawnego – wpis na listę radców prawnych
 • Wiedza z zakresu procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej
 • Wiedza z zakresu funduszy europejskich
 • Wiedza z zakresu zamówień publicznych
 • Wiedza z zakresu finansów publicznych
 • Zdolność planowania i samodzielnej pracy
 • Umiejętność negocjacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Zdolność analitycznego myślenia i duża samodzielność
 • Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i pod presją czasu
 • Umiejętność pracy w zespole