Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135599

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


- zagrożenie korupcją


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań

 • Wykonuje obsługę prawną Ministra Infrastruktury oraz Ministerstwa Infrastruktury w zakresie obsługiwanych działów administracji rządowej, w tym poprzez sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz wykonywanie doradztwa prawnego w zakresie stosowania prawa i orzecznictwa;
 • Opiniuje zagadnienia prawne w celu przygotowania projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych Ministra Infrastruktury (legislacja wewnętrzna) oraz w celu opracowania stanowiska Ministra Infrastruktury w odniesieniu do projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych przygotowanych przez inne resorty (legislacja zewnętrzna);
 • Zastępuje Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Infrastruktury lub Ministerstwo Infrastruktury oraz zastępuje organ administracji publicznej - Ministra Infrastruktury, w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym, organami administracji publicznej i organami egzekucyjnymi;
 • Opracowuje opinie, wyjaśnienia i interpretacje w zakresie obowiązującego prawa;
 • Opiniuje projekty decyzji administracyjnych i projekty innych rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym lub poza administracyjnym pod względem formalnoprawnym;
 • Opiniuje projekty umów i porozumień, których stroną jest Minister Infrastruktury lub Ministerstwo Infrastruktury, pod względem formalnoprawnym;
 • Opiniuje dokumenty w sprawach notyfikacji i wezwań na arbitraż inwestycyjny wnoszonych na podstawie międzynarodowych umów o wzajemnej ochronie i popieraniu inwestycji (tzw. umowy BIT), w których stroną pozwaną jest Rzeczypospolita Polska reprezentowana przez Ministra Infrastruktury;
 • Śledzi na bieżąco zmiany w stanie prawnym, w tym orzecznictwa sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów administracyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie świadczenia pomocy / obsługi prawnej lub w tworzeniu aktów normatywnych
 • Wpis na listę radców prawnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość przepisów prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa karnego, prawa pracy, przepisów dotyczących finansów publicznych, przepisów prawa z zakresu działów administracji rządowej
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ