Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 132922

Warunki pracy


 • zagrożenie korupcją

Budynek ul. Senatorska 14 • budynek Pałac Blanka. Budynek jednopiętrowy, bez podjazdu dla wózków inwalidzkich.
  Na wyposażeniu budynku znajduje się transporter gąsiennicowy typu T09 „ROBY” przeznaczony do transportu po schodach osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim;  
 • ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich pomiędzy piętrami, konieczna asysta innego pracownika/opiekuna;
 • udogodnienia dla osób niewidomych: przy wejściu głównym terminal z informacją o obiekcie który zawiera: wypukły plan obiektu (tyflograficzny), system nagłaśniający odczytujący komunikaty, podpisy poszczególnych elementów panelu – brajlowskie, budynek znajduje się w bazie obiektów z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych,  poprzez aplikację YourWay;
 • przy wejściu głównym po lewej stronie na pierwszym stopniu, znajduje się słupek z przyciskiem wzywającym dla osób z niepełnosprawnością ruchową;
 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Sportu i Turystyki na dystansie od 100 do 1000 m (4-15 min);
 • udogodnienia dla rowerzystów – parking, prysznic.

Budynek ul. Senatorska 12 • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Na wyposażeniu budynku znajduje się transporter gąsiennicowy typu T09 „ROBY” przeznaczony do transportu
  po schodach osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim; 
 • pomieszczenia służbowe usytuowane na 1 i 2 piętrze budynku – możliwość wjazdu windą;
 • na piętrach udogodnienia dla osób niewidomych: przy wejściu terminal z informacją o obiekcie który zawiera: wypukły plan obiektu (tyflograficzny), system nagłaśniający odczytujący komunikaty, podpisy poszczególnych elementów panelu – brajlowskie, budynek znajduje się, w bazie obiektów z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych,  poprzez aplikację YourWay;
 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Sportu i Turystyki na dystansie od 100 do 1000 m (4-15 min).

Budynek ul. Marszałkowska 142 • budynek Centrum Królewska. Budynek 14-kondygnacyjny;
 • pomieszczenia służbowe usytuowane na 2 piętrze budynku – wjazd/zjazd windy;
 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy;
 • swobodny dostęp do obiektu oraz na piętro 2 dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim; 
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niedosłyszącym oraz głuchoniemym;
 • praca w pokoju wieloosobowym;
 • praca przy komputerze oraz przy użyciu urządzeń biurowych, np.: kserokopiarka, skaner, niszczarka;
 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Sportu i Turystyki na dystansie od 100 do 1000 m (4-15 min);
 • udogodnienia dla rowerzystów – parking i szatnie. 

Zakres zadań

 • Samodzielnie przygotowuje opinie, wyjaśnienia i interpretacje prawne oraz opiniuje pod względem formalno-prawnym dokumenty o charakterze prawnym.
 • Wykonuje, na podstawie udzielonych pełnomocnictw w imieniu i w zakresie działania Ministra oraz Ministerstwa, zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym i innymi organami orzekającymi oraz w postępowaniach komorniczych.
 • Przygotowuje projekty stanowisk Ministra albo Minsterstwa w sprawach, w których zastępstwo procesowe Skarbu Państwa (reprezentowanego przez Ministra albo Ministerstwo) wykonuje Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej (PGRP) oraz na bieżąco monitoruje przebieg spraw sądowych objętych zastępstwem procesowym PGRP.
 • Opracowuje projekty stanowisk dotyczących udziału Polski w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Trybunałem Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu w zakresie właściwości Ministerstwa.
 • Opiniuje pod względem prawnym projekty wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez Ministra albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa.
 • Przygotowuje projekty stanowisk do projektów aktów prawnych przekazywanych w ramach uzgodnień wewnątrz i międzyresortowych oraz bierze udział w pracach komisji prawniczych.
 • Monitoruje zmiany w przepisach prawnych, w tym w szczególności dotyczące działów administracji rządowej sport i turystyka oraz orzecznictwo sądowe.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z obsługą prawną
 • Wpis na listę radców prawnych.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość kodeksu cywilnego, kodeksu pracy, kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość przepisów o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o działach administracji rządowej, ustawy o sporcie, ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office.
 • Umiejętność korzystania z serwisów informacji prawnej i bazy EUR-lex.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego lub języka francuskiego lub innego języka obowiązującego w państwach członkowskich UE na poziomie komunikatywnym.
 • Kompetencje miękkie: umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, umiejętność argumentowania w mowie i w piśmie, umiejętność organizacji pracy własnej.
APLIKUJ TERAZ