Główny Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 127087

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Zagrożenie korupcją.


W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zakres zadań

 • Sporządza opinie prawne oraz interpretuje przepisy prawa, w szczególności dotyczące bieżącej obsługi ŚKLGUM.
 • Opiniuje pod względem formalnoprawnym projekty umów i porozumień, a także współdziała w negocjowaniu i uzgadnianiu tych projektów.
 • Reprezentuje Prezesa Urzędu lub Urząd przed sądem powszechnym, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi oraz Krajową Izbą Odwoławczą.
 • Opiniuje projekty specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Sporządza pisma procesowe w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych, w zakresie pozostającym we właściwości Prezesa Urzędu lub Urzędu.
 • Sporządza opinie w sprawach z zakresu prawa pracy, przede wszystkim dotyczących pracowników zatrudnionych w ŚKLGUM, w szczególności opiniuje projekty wypowiedzeń umowy o pracę.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze obsługi prawnej podmiotów, w tym doświadczenie w stosowaniu prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych
 • Wpis na listę radców prawnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiający pisanie pism i rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą
 • Znajomość ustawy – Kodeks cywilny i ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 • Znajomość ustawy – Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej i ustawy – Kodeks pracy
 • Znajomość ustawy – Prawo o miarach i ustawy o tachografach oraz aktów wykonawczych do tych ustaw
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność negocjacji
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych, tj. LEX, Legalis, Lex Polonica
 • Umiejętność obsługi programów pakietu MS Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ