Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126742

Warunki pracy

Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego z obsługą monitora ekranowego.

Zakres zadań

 • Sporządza opinie i udziela porad prawnych w zakresie związanym z realizacją zadań Dyrektora lub Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz udziela wyjaśnień w zakresie stosowania prawa w celu prawidłowej realizacji zadań przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.
 • Reprezentuje Dyrektora Izby lub Naczelnika Urzędu Skarbowego w postępowaniu sądowym, administracyjnym, egzekucyjnym oraz przed komornikiem sądowym w postępowaniu egzekucyjnym oraz w postępowaniu odwoławczym w sprawach dotyczących zamówień publicznych w celu prawidłowej realizacji zadań przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.
 • Sporządza i wnosi skargi kasacyjne i odpowiedzi na te skargi do NSA oraz Sądu Najwyższego w celu prawidłowej realizacji zadań przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych, opiniuje pisma procesowe i odpowiedzi na pisma procesowe oraz opiniuje odpowiedzi na skargi do sądów administracyjnych w celu prawidłowej realizacji zadań przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.
 • Obsługuje rejestry i ewidencje oraz programy kancelaryjne w zakresie wykonywanych zadań, w celu prawidłowej realizacji zadań przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w charakterze radcy prawnego lub powyżej 4 lat przy stosowaniu prawa
 • Znajomość przepisów prawa i postępowania administracyjnego, postępowania cywilnego, prawa pracy oraz innych dziedzin prawa
 • Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
 • Umiejętności analityczne
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • Wpis na listę radców prawnych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ