Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126591

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Świadczy pomoc prawną na rzecz Głównego Inspektora, jego Zastępców oraz Dyrektora Generalnego;
 • Sporządza lub opiniuje projekty porozumień zawieranych przez Głównego Inspektora oraz Dyrektora Generalnego;
 • Sporządza lub akceptuje projekty umów zawieranych przez GITD oraz projekty postanowień umów i wzorów umów stanowiących załączniki do specyfikacji warunków zamówienia;
 • Opiniuje projekty upoważnień i pełnomocnictw Głównego Inspektora, jego Zastępców i Dyrektora Generalnego;
 • Sporządza opinie prawne oraz udziela ustnych wyjaśnień dotyczących zagadnień prawnych zleconych przez Głównego Inspektora, jego Zastępców oraz Dyrektora Generalnego;
 • Reprezentuje Głównego Inspektora oraz Dyrektora Generalnego w postępowaniach sądowych, negocjacjach z podmiotami zewnętrznymi oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w zakresie wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata lub doświadczenie zawodowe związane ze świadczeniem pomocy prawnej;
 • Wpis na listę radców prawnych;
 • Znajomość procedury cywilnej, sądowo-administracyjnej, karnej, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o pracownikach urzędów państwowych, Kodeksu pracy, ustawy z o transporcie drogowym, ustawy o drogach publicznych, ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 • Kompetencje: komunikatywność, samodzielność, orientacja na klienta, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, myślenie analityczne, negocjowanie, organizacja pracy własnej, zarządzanie stresem;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenie z zakresu zamówień publicznych;
 • Znajomość prawa i orzecznictwa UE;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
APLIKUJ TERAZ