Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca ministra
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72350

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Zagrożenie korupcją

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Wykonuje analizy w zakresie cen transferowych na potrzeby opracowywania i uzasadniania zmian legislacyjnych, w tym także analizy rozwiązań przyjętych i projektowanych w innych państwach oraz na forum międzynarodowym (OECD, JTPF)
 • Wykonuje przekrojowe analizy finansowe i ekonomiczne, z uwzględnieniem poszczególnych branż lub gałęzi gospodarki, jak również profili funkcjonalnych
 • Wykonuje wyceny i analizy finansowe lub ekonomiczne na potrzeby innych podatków
 • Sporządza projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów i senatorów oraz na pisma z innych organów i urzędów centralnych i samorządu terytorialnego w zakresie właściwości wydziału
 • Opracowuje procedury przygotowywania analiz i wycen dla potrzeb podatkowych oraz ich interpretacje
 • Wykonuje prace z wykorzystaniem podstawowych metod lub technik badań ilościowych i jakościowych, w szczególności z użyciem miar statystycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prawa podatkowego lub analiz ekonomicznych lub analiz finansowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne i swobodne posługiwanie się językiem, również przy tworzeniu wypowiedzi pisemnych, w zakresie realizowanych zadań
 • Znajomość problematyki dotyczącej cen transferowych, w tym wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych
 • Znajomość zagadnień ekonomii
 • Znajomość podstawowych metod lub technik badań ilościowych i jakościowych
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi, redagowania tekstów
 • Umiejętność wykonywania analiz porównawczych
 • Umiejętność wykonywania analiz statystycznych
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe na kierunku ekonomia lub finanse i rachunkowość
 • Znajomość problematyki dotyczącej przeprowadzania wycen dla celów podatkowych
APLIKUJ TERAZ