Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

ul. A.J. Madalińskiego 25, Warszawa

 

zatrudni pracownika na stanowisko:

Pracownik w Dziale Kadr
Miejsce pracy: Warszawa
Zakres obowiązków:
 • Sporządzanie dokumentacji kadrowej związanej z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych
 • Prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Ewidencjonowanie czasu pracy oraz kontrola poprawności grafików
 • Monitorowanie ważności badań medycyny pracy, wystawianie skierowań na badanie wstępne, okresowe i kontrolne
 • Bieżąca aktualizacja danych pracowniczych w systemie kadrowo-płacowym
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Szpitala oraz koordynowanie obiegu dokumentacji kadrowej
 • Bieżąca obsługa kadrowa pracowników Szpitala
 • Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych oraz dokonywanie zmian, korekt, wyrejestrowań w programie Płatnik
 • Sporządzanie raportów kadrowo-płacowych na potrzeby Dyrekcji Szpitala oraz Kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych
 • Współudział i aktualizacja zasad oraz procedur kadrowych
 • Bieżące monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach prawnych
Wymagania:
 • Wykształcenie minimum średnie,
 • Minimum 2-letnie doświadczenie pracy w kadrach (mile widziane doświadczenie w pracy w placówkach medycznych),
 • Dyspozycyjność,
 • Samodzielność i umiejętność rozwiązywania problemów,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Wysokie zdolności organizacyjne, terminowość, sumienność i dokładność w działaniu
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
 • Znajomość obsługi programu Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook.
Oferujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Stabilność zatrudnienia
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (kursy, szkolenia)
 • Korzystanie ze świadczeń socjalnych
Na dokumentach aplikacyjnych – CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko objęte procedurą rekrutacyjną.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
................................................……
(data i podpis kandydata do pracy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE. L. z 2016r. Nr 119 str. 1) – dalej RODO, informuję iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ z siedzibą w Warszawie, przy ul. A.J. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa.
2. Inspektorem ochrony danych w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny SP ZOZ jest Pani Marta Słoka dane kontaktowe: iod@szpitalmadalinskiego.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy podmiotu.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko .
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
APLIKUJ TERAZ