Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Pracownik socjalny
Miejsce pracy: Ożarów Mazowiecki
Numer: StPr/24/0348
OBOWIĄZKI:
Praca socjalna. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, z pieczy zastępczej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej. Przygotowywanie decyzji administracyjnych. Sporządzanie okresowych sprawozdań (opisowych) z realizacji zadań. Pomoc osobom posiadającym statut uchodźcy lub ochronę uzupełniającą: opracowywanie indywidualnych programów integracyjnych, realizacja indywidualnych programów integracyjnych. Weryfikacja dokumentów osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy społecznej. Wydawanie decyzji dotyczących odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Ustalanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej osób skierowanych na podstawie przepisów obowiązującycj przed dniem 1 stycznia 2004 r. Realizacja innych działań w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B


Wymagania inne:

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;2. ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:- pedagogika,- pedagogika specjalna,- politologia,- polityka społeczna,- psychologia,- socjologia,- nauki o rodzinie.4. ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt.3.Posiada:- obywatelstwo polskie,- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,- pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,- znajomość przepisów dotyczących pomocy społecznej i samorządu terytorialnego,- znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (word, Excel).Wymagania dodatkowe:- mile widziana praktyka na podobnym stanowisku,- znajomość ustawy o pomocy społecznej,- znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,- prawo jazdy kategorii B,- możliwość korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych,- komunikatywność,- kreatywność,- odporność na stres, - umiejętność pracy w zespole.

Miejsce pracy:

Ożarów Mazowiecki


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 5 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego