Dyrektor Zespołu do obsługi Placówek

Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 w Warszawie

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko

 

Pracownik socjalny do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych
Miejsce pracy: Warszawa
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • kierowanie procesem usamodzielnienia wychowanka,
 • opracowanie wraz z wychowankiem i opiekunem usamodzielnienia indywidualnego planu usamodzielnia (IPU),
 • korespondencja z OPS, współpraca z asystentami rodzin i kuratorami,
 • współpraca z WCPR, a także innymi instytucjami i organizacjami wspierającymi proces rozwoju samodzielności wychowanków,
 • prowadzenie pracy socjalnej na rzecz wychowanków,
 • prowadzenie spraw związanych z przysługującymi dziecku świadczeniami,
 • prowadzenie dokumentacji wymaganej ustawami, rozporządzeniami i innymi przepisami prawa.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


Miejsce pracy

Praca w budynku ZPOW Nr 1.Możliwość oddelegowania do pracy w placówkach podległych ZPOW Nr 1. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście do budynku niedostosowane do wózków inwalidzkich. Budynek nieprzystosowany do przemieszczania się wózkiem inwalidzkim między kondygnacjami. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Struktura organizacyjna

Dział Opiekuńczo-Specjalistyczny

Wymiar czasu pracy

Pełny etat - zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

Stanowisko pracy

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, przemieszczeniem się wewnątrz budynku i pomiędzy placówkami wchodzącymi w skład ZPOW Nr 1.

Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Podporządkowanie służbowe

 • bezpośrednie – Kierownik Działu Opiekuńczo-Specjalistycznego
 • pośrednie – Zastępca Dyrektora Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1
 • pośrednie - Dyrektor Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • kandydat nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu ograniczona ani zawieszona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • nieposzlakowana opinia,
 • dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub dyplom ukończenia studiów na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, lub dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie - do dnia 31 grudnia 2013 r.,
 • znajomość zagadnień z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i ustaw pokrewnych z zakresu wspierania rodziny, pomocy społecznej a także wspierania i resocjalizacji nieletnich,
 • podstawowa znajomość regulacji prawnych dotyczących kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu karnego.
Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą ,
 • szkolenia podnoszące kompetencję
 • komunikatywność, samodzielność, odporność na stres, łatwość nawiązywania kontaktów
 • szybkość w działaniu i podejmowaniu decyzji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • mile widziane Prawo Jazdy kat. B.
Oferujemy:
 • pracę w doświadczonym, dynamicznym zespole,
 • zdobywanie doświadczenia w rozwijającej się prężnie instytucji państwowej,
 • stabilne warunki zatrudnienia - pensja do 28 każdego miesiąca, korzystanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • dodatek motywacyjny,
 • szkolenia oraz możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • możliwość awansu zawodowego,
 • elastyczny czas pracy.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm.), dalej jako RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanym w procesie rekrutacji jest Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1.
Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: sekretariat@zpow.waw.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1, ul. św. Bonifacego 81, 02-945 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, do którego mogą Państwo kierować pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień na adres e-mail: iodo@zpow.waw.pl lub pisząc na adres Administratora podany powyżej. 
3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa (art. 221 § 1 i 2 Kodeksu pracy, art. 98 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. w spieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w trybie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast inne dane na podstawie zgody w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
5. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie w trybie art. 9 ust. 2 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
6. Pani/Pana dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z  przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych np. podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi hostingowe, usługi niszczenia dokumentów.
8. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 udzielonej w dniu …. W celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko ………. Podpis osoby, której dane dotyczą.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której Pan/Pani bierze udział. Odmowa udostępnienia danych przez Pana/Panią spowoduje niemożność uczestniczenia Pana/Pani w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 w Warszawie.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
APLIKUJ TERAZ