Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 121059

Warunki pracy

Warunki pracy


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Prowadzi czynności związane z przyjmowaniem z Departamentu Zgłoszeń opublikowanych w Biuletynie Urzędu Patentowego (BUP) akt zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych oraz dodatkowego prawa ochronnego (DPO) w celu wprowadzenie ich na stan Departamentu w tym wykonanie wszelkich czynności z tym związanych zarówno w aktach i bazach komputerowych.
 • Prowadzi czynności związane z przyjmowaniem, wysyłaniem oraz ewidencją w systemach komputerowych, sporządzanych przez ekspertów, asesorów i aplikantów raportów ze stanu techniki do zgłoszonych wynalazków, wzorów użytkowych oraz zgłoszeń międzynarodowych w ramach Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego w celu zapewnienia prawidłowego obiegu korespondencji.
 • Prowadzi czynności związane z przyjmowaniem wpływających wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz skarg dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych , dodatkowego prawa ochronnego skierowanych do NSA i WSA za pośrednictwem Urzędu oraz monitoruje wszelkie terminy w trakcie rozpatrywania wniosków w celu zapewnienia prawidłowego obiegu korespondencji i dotrzymania obowiązujących terminów.
 • Prowadzi czynności związane z przyjmowaniem i wysyłaniem korespondencji związanej z rozpatrywaniem zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, a także wniosków o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych i środków ochrony roślin w celu zapewnienia prawidłowego obiegu korespondencji
 • Przygotowuje materiały dotyczące wydanych decyzji negatywnych w Departamencie w celu publikacji w Wiadomościach Urzędu Patentowego (WUP)
 • Wprowadza do komputerowej bazy zmian i poprawek danych biograficznych zgłoszonych wynalazków, wzorów użytkowych i DPO zgodnie ze wskazaniami prawników lub ekspertów badających zgłoszenia w celu uaktualnienia danych znajdujących się w urzędowych bazach komputerowych.
 • Wykonuje prace związane z wypożyczeniem akt z innych departamentów w celu udostępnienia ich ekspertom badającym zgłoszenia oraz udostępnia akta znajdujące się w Departamencie pracownikom innych komórek organizacyjnych Urzędu.
 • Wykonuje czynności związane z przekazywaniem akt do innych komórek organizacyjnych Urzędu po zakończeniu postępowania w Departamencie w celu zapewnienia dalszego prawidłowego obiegu i procedowania akt w Urzędzie.
 • Udostępnia akta do wglądu osobom upoważnionym w celu zapewnienia zgłaszającym dostępu do aktualnych danych o stanie postępowania zgłoszeniowego
 • Udziela informacji telefonicznych dotyczących stanu załatwienia zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • podstawowa znajomość ustawy Prawo Własności Przemysłowej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • podstawowa znajomość języka angielskiego
 • umiejętność obsługi urządzeń informatycznych, systemu Microsoft, Excel,
 • umiejętność pracy własnej i w zespole,
 • dokładność, terminowość, łatwość komunikowania się, odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ