Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120551

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca pod presją czasu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona  pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 • przy wejściu do budynku brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, w budynku znajduje się winda.

Zakres zadań

 • Ewidencjonuje w systemie finansowo-księgowym dokumenty finansowo-księgowe zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości i aktualnie obowiązującą klasyfikacją budżetową
 • Dokonuje kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
 • Analizuje przypisane konta księgowe, w zakresie prawidłowego ujęcia zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych Komendy Głównej Policji
 • Dekretuje dokumenty finansowo-księgowe
 • Kontroluje prawidłowość wprowadzenia dekretów do systemu SWOP
 • Ewidencjonuje składniki majątku Komendy Głównej Policji w systemie SWOP
 • Monitoruje ewidencję w księgach rachunkowych zapasów magazynowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze rozliczeń finansowych
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Dobra znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych i rachunkowości
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z finansów publicznych i z rachunkowości
APLIKUJ TERAZ