Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120298

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Zakres zadań

 • Przyjmuje, otwiera, segreguje wpływającą korespondencję w pomieszczeniu II strefy ochronnej (przystosowanym do przechowywania materiałów niejawnych) oraz ją rejestruje, rozdziela zwrotne potwierdzenia odbioru na poszczególne jednostki organizacyjne oraz umieszcza podpis w miejscu pieczęci wpływu na zwrotnych potwierdzeniach odbioru;
 • Rozdziela korespondencję przychodzącą, zgodnie z dekretacją Głównego Inspektora, jego zastępcy oraz Dyrektora Generalnego;
 • Udziela informacji interesantom zgłaszającym się bezpośrednio lub telefonicznie lub kieruje ich do właściwych komórek organizacyjnych Inspektoratu;
 • Wysyła korespondencję wychodzącą z Inspektoratu;
 • Obsługuje elektroniczną skrzynkę podawczą Inspektoratu ePUAP;
 • Sporządza projekty pism urzędowych, raporty i statystyki.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku sekretarsko-biurowym;
 • Gotowość do poddania się postępowaniu sprawdzającemu, mającemu na celu uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”;
 • Znajomość: ustawy o transporcie drogowym, struktury organizacyjnej, zakresu działalności i kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Inspektoratu, przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt;
 • Znajomość obsługi komputera w środowisku MS Windows (dobra obsługa programów MS Office) oraz obsługa urządzeń biurowych;
 • Kompetencje: orientacja na klienta, dzielnie się wiedzą i doświadczeniem, komunikatywność, organizacja pracy własnej, współpraca w zespole, radzenie sobie ze stresem, sumienność;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych.
APLIKUJ TERAZ