Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117224

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 • Praca pod presją czasu.

 • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przyjmuje i rejestruje korespondencję wpływającą do Departamentu Legalizacji Pobytu Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
 • Rejestruje korespondencję oraz prowadzi EZD w zakresie właściwym dla Zespołu Kancelaryjno-Biurowego.
 • Udziela informacji telefonicznych oraz przyjmuje interesantów.
 • Rejestruje dane dot. prowadzonych postępowań administracyjnych w skorowidzach imiennych prowadzonych w Departamencie Legalizacji Pobytu Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
 • Archiwizuje dokumenty oraz sprawy merytoryczne w podręcznych archiwach Departamentu Legalizacji Pobytu.
 • Prowadzi ewidencję i obsługę dokumentów o klauzuli „zastrzeżone”.
 • Wykonuje inne prace i czynności zlecone przez przełożonych lub Kierownika Zespołu Kancelaryjno-Biurowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
 • Podstawowa znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Podstawowa znajomość przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ważne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 • Przeszkolenie z obsługi Krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców.
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" lub zgoda na poddanie się procedurze dopuszczenia do informacji niejawnych.
APLIKUJ TERAZ