Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116972

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych

 • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • użytkowanie sprzętu biurowego

 • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym, budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru

 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami

Zakres zadań

 • realizuje działania informacyjno-promocyjne we współpracy z komórkami organizacyjnymi oraz instytucjami pośredniczącymi w ramach wdrażania PO RYBY 2014-2020 oraz programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA), w zakresie wsparcia prac wydziału przy przygotowywaniu rocznych planów informacji i promocji oraz sprawozdań z ich realizacji i wykazów operacji;
 • bierze udział w planowaniu zamówień oraz przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją PO RYBY 2014-2020 oraz programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027 i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA), w tym opracowywaniu dokumentacji dot. postępowań w sprawie zamówień;
 • współpracuje przy prowadzeniu strony internetowej/ serwisów internetowych/ profilów społecznościowych w zakresie monitorowania i zamieszczania aktualnych informacji na stronie internetowej Ministerstwa w odniesieniu do zadań realizowanych w ramach informacji i promocji PO RYBY 2014-2020, jak również strony internetowej programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa”;
 • prowadzi sprawy organizacyjne Ministerstwa/komórki organizacyjnej w zakresie dokumentowania w ramach Wydziału działań informacyjno-promocyjnych PO RYBY 2014-2020 oraz programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027 i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA);
 • bierze udział w przygotowywaniu i prowadzeniu kampanii/działań promocyjnych/edukacyjnych w zakresie PO RYBY 2014-2020 oraz programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa”.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania administracji publicznej
 • Umiejętność wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych typu Microsoft Excel
 • Znajomość programów komputerowych dot. prezentacji danych
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • 6 miesięcy doświadczenia w pracy w administracji publicznej w obszarze związanym z funduszami unijnymi
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Wiedza z zakresu zamówień publicznych
 • Wiedza z zakresu public relations
 • Wiedza z zakresu reklamy i promocji
 • Wiedza z zakresu PO RYBY 2014-2020 i rybołówstwa
APLIKUJ TERAZ