Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116537

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 • przy wejściu do budynku oraz w budynku brak windy, brak podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję obrotów materiałów pędnych i smarów
 • Nadzoruje prawidłowość funkcjonowania stacji paliw w wydziale, przy ul. Iwickiej 14
 • Przygotowuje dokumentację niezbędną do wszczęcia postepowań przetargowych oraz uczestniczy w pracach komisji przetargowych
 • Analizuje zapotrzebowanie i opracowuje plany zakupów i wydatków związanych z zaopatrzeniem w produkty, materiały pędne i smary oraz przygotowuje sprawozdania z rozchodów paliw i smarów
 • Systematycznie analizuje efektywność i funkcjonalność gospodarki paliwowej, a także identyfikuje potrzeby oraz opracowuje nowe rozwiązania w tym zakresie wraz z prognozowaniem ich rezultatów i oddziaływań
 • Prowadzi ewidencję wydanych kart FLOTA dla pojazdów służbowych KGP
 • Sprawdza pod względem formalno-rachunkowym wystawione dokumenty księgowe za zakupione materiały pędne i smary

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 1 rok w prowadzeniu ewidencji składników majątku
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość przepisów i procedur oraz umiejętność ich zastosowania w zakresie gospodarki paliwami
 • Umiejętność negocjacji
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Biegła obsługa pakietu MS Office
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Inicjonowanie działań
 • Obowiązkowość
 • Samodzielność
APLIKUJ TERAZ