Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115779

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.
Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
Na stanowisku pracy występują nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) oraz permanetna obsługa klientów zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: https://www.gov.pl/web/premier/deklaracja-dostepnosci

Zakres zadań

 • Prowadzenie, we współpracy z Dyrektorem, Wydziałem Obsługi Wizyt i Spotkań oraz Zespołem Rady Ministrów i Europejskich Spraw Parlamentarnych, kalendarza wyjazdów, spotkań i innych zobowiązań Podsekretarza Stanu, rejestracja w systemie elektronicznym i wysyłanie korespondencji Podsekretarza Stanu oraz czuwanie nad jej właściwym obiegiem, a także prowadzenie rejestru spraw.
 • Przedkładanie przyjętej korespondencji do dekretacji lub podpisu Podsekretarza Stanu oraz rozdzielanie jej do wskazanych adresatów.
 • Kierowanie interesantów, zgłaszających się bezpośrednio lub telefonicznie, do właściwych pracowników Biura lub właściwych komórek organizacyjnych Kancelarii w celu zapewnienia właściwego oraz szybkiego przepływu informacji. Gromadzenie niezbędnych informacji o osobach, urzędach, instytucjach i organizacjach, z którymi Podsekretarz Stanu pozostaje w kontakcie.
 • Organizowanie i obsługa narad i spotkań Podsekretarza Stanu, zapewnianie małej recepcji.
 • Aranżowanie krajowych i międzynarodowych rozmów telefonicznych i wideokonferencji Podsekretarza Stanu.
 • Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Podsekretarza Stanu, Dyrektora lub innych upoważnionych przez nich pracowników.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w zakresie obsługi sekretariatu,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • Znajomość przepisów ustaw: o działach administracji rządowej, o ochronie danych osobowych.
 • Posiadanie kompetencji miękkich: komunikacja, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończone szkolenie w zakresie obsługi sekretariatu,
 • znajomość innego języka roboczego UE na poziomie B1
APLIKUJ TERAZ