Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113971

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca przy komputerze. Praca w terenie. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: II p.,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy.
Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Organizuje i obsługuje wizyty krajowe i zagraniczne Ministra oraz koordynuje wizyty krajowe i zagraniczne pozostałych członków kierownictwa Ministerstwa, organizuje spotkania okolicznościowe, konferencje, narady i panele o charakterze medialnym z udziałem członków kierownictwa Ministerstwa
 • Organizuje i obsługuje protokolarnie wizyty korpusu dyplomatycznego u członków kierownictwa Ministerstwa oraz obsługuje pobyty delegacji zagranicznych na szczeblu członków kierownictwa Ministerstwa
 • Prowadzi sprawy finansowe związane z pobytem delegacji zagranicznych na szczeblu członka kierownictwa Ministerstwa
 • Koordynuje załatwianie spraw wizowych przed służbowymi podróżami zagranicznymi pracowników Ministerstwa
 • Przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi polegającej na wykonywaniu tłumaczeń pisemnych i ustnych na potrzeby Ministerstwa, przeprowadza procedurę zmierzającą do zawarcia umów długoterminowych na wykonywanie tłumaczeń pisemnych i ustnych, a następnie koordynuje i rozlicza realizację umów
 • Koordynuje przygotowywanie odpowiedzi na pisma w zakresie spraw niepowierzonych innym komórkom Biura

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Znajomość zasad organizacji wizyt dyplomatycznych i protokołu dyplomatycznego
 • Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych
 • Znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych
 • Umiejętności interpersonalne: pracy w zespole, analitycznego myślenia, komunikatywność, pracy w sytuacjach stresowych, negocjacji, wysoka kultura osobista
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ