Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 112875

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa,

 • umiejętność organizacji pracy własnej,

 • umiejętność pracy pod presją czasu,

 • zagrożenie korupcją,

 • stały kontakt z urzędami i instytucjami zewnętrznymi oraz komórkami organizacyjnymi CLKP,

 • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 • zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi.

Zakres zadań

 • obsługuje sekretariat Wydziału Ogólnego CLKP oraz realizuje zadania sekretarsko-biurowe zlecane bezpośrednio przez Naczelnika Wydziału;
 • obsługuje skrzynkę mailową sekretariatu, dokonuje wstępnej analizy dokumentacji przekazanej do sekretariatu Wydziału, rejestruje dokumenty oraz przygotowuje dla Naczelnika zwięzłe informacje w tym zakresie w celu wsparcia bieżącej pracy Wydziału oraz zapewnienia właściwego nadzoru nad dokumentami;
 • sporządza bieżące materiały na potrzeby Naczelnika, opracowuje pisma, prowadzi teczki tematyczne w celu wsparcia bieżącej pracy Wydziału oraz zapewnienia właściwego nadzoru nad dokumentami;
 • będzie odpowiedzialna za przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych pracownikom i funkcjonariuszom komórek organizacyjnych CLKP oraz udzielanie informacji klientom zewnętrznym (spoza administracji, np. obywatele, kancelarie, przedsiębiorstwa) kierując ich do osoby zgodnie z właściwością w celu wsparcia bieżącej pracy jednostki i zapewnienia właściwej komunikacji;
 • będzie realizować czynności związane z obiegiem dokumentów poprzez skanowanie dokumentów wpływających oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do odpowiednich adresatów zgodnie z dekretacją Naczelnika Wydziału w celu umożliwienia właściwej i terminowej realizacji zadań;
 • będzie sporządzać listy obecności oraz dokonywać adnotacji w przypadku nieobecności w pracy/służbie, prowadzić ewidencję urlopów oraz zwolnień lekarskich pracowników/funkcjonariuszy Wydziału, przygotowywać zestawienia dotyczące ewidencji czasu pracy w celu zapewnienia dokumentacji i informacji w tym zakresie;
 • będzie sporządzać zapotrzebowania na materiały biurowe i informatyczne w celu wsparcia bieżącej realizacji zadań Wydziału;
 • będzie rozliczać policjantów i pracowników Wydziału z posiadanych przez nich dokumentów służbowych, pieczęci w przypadku: ustania stosunku pracy/służby, przeniesienia lub delegowania, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów;
 • będzie przygotowywać dokumentację Wydziału do przekazania do archiwum, sporządzać rejestry w celu zapewnienia właściwego i zgodnego z przepisami przechowywania dokumentacji do spraw ostatecznie załatwionych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość instrukcji kancelaryjnej, struktury organizacyjnej KGP, CLKP i zakresu zadań CLKP, przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Umiejętności: umiejętność organizacji pracy własnej; komunikatywność; umiejętność pracy pod presją czasu; umiejętność pracy zespołowej, zdolności organizacyjne, biegła obsługa komputera pakietu Office, urządzeń biurowych (np. faks, skaner itp.).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ