Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 105029

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 • Obsługa klienta zewnętrznego.

 • Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych (bariery architektoniczne). Od września 2022r. praca w budynku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekty rozstrzygnięć dotyczących wpisu, zawieszenia, odmowy wpisu i zmiany a także sprostowania danych osobowych cudzoziemców w wykazie cudzoziemców niepożądanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Dokonuje wpisu danych osobowych cudzoziemca do wykazu lub SIS oraz przedłuża obowiązywania wpisu a także zawieszania terminu obowiązywania wpisu w wykazie oraz prowadzi korespondencję w tych sprawach, współdziała w tym zakresie z organami administracji państwowej, instytucjami i organizacjami.
 • Udziela na wniosek uprawnionych podmiotów informacji o wpisaniu cudzoziemców do wykazu cudzoziemców lub do SIS dla celów odmowy wjazdu;
 • Rozpatruje wnioski o udzielenie informacji, sprostowania danych osobowych cudzoziemca zawartych w wykazie oraz o usunięcie tych danych z wykazu lub SIS.
 • Udziela informacje, telefonicznie oraz przyjmuje interesantów.
 • Współpracuje z organami innych państw obszaru Schengen, w zakresie wymiany informacji uzupełniających dotyczących wpisu do SIS zgodnie z właściwością Wydziału w zakresie konsultacji prowadzonych za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji.
 • Archiwizuje dokumenty wytworzone w Wydziale.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
 • znajomość ustawy z dn. 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.
 • Znajomość ustawy - Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Ogólna znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie - A2.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego według przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 poz. 742).
 • Umiejętność organizacji pracy własnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych.
 • Przeszkolenie z zakresu obsługi systemu informatycznego „Pobyt”.
 • Znajomość Ms Office (Word).
APLIKUJ TERAZ