Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 103571

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 • Praca w budynku mieszczącym się w centrum Warszawy, nieprzystosowanym dla osób z niepełnosprawnością (bariery architektoniczne).

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekty planu budżetowego oraz projekty korekt w planie finansowym Urzędu.
 • Analizuje dochody i wydatki budżetowe Urzędu oraz sporządza okresowe analizy.
 • Sporządza, zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprawozdania finansowe z realizacji wydatków budżetowych oraz inne sprawozdania wymagane przepisami prawa i przekazywanych do dysponenta wyższego stopnia, z wyłączeniem sprawozdań przekazywanych w systemie Trezor.
 • Realizuje zadania związane z planowaniem i realizacją budżetu zadaniowego.
 • Okresowo zawiadamia komórki merytoryczne o stanie realizacji planu wydatków budżetowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej.
 • Znajomość ustawy o rachunkowości.
 • Ogólna znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Praktyczna umiejętność obsługi programu Excel.
 • Umiejętność analizy informacji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu realizacji budżetu zadaniowego.
 • Umiejętność obsługi Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa.
APLIKUJ TERAZ