Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 86007

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Wykonuje czynności polegające na wstępnej weryfikacji podań wszczynających postępowanie w I i II instancji pod względem formalnym, terminowości złożenia środka zaskarżenia, dopuszczalności wniesienia podania oraz pozostałych czynności niezbędnych do nadania biegu podaniu.
 • Wykonuje czynności pomocnicze w ramach współdziałania z organami administracji państwowej, instytucjami i organizacjami w innych sprawach – w celu realizacji zadań związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium RP.
 • Udziela informacji o stanie sprawy, a także współdziała z organami administracji państwowej, instytucjami i organizacjami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego według przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 poz. 742).
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych.
 • Przeszkolenie z zakresu obsługi Krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców.
APLIKUJ TERAZ