Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80191

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. W budynku nie ma windy. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją.

Zakres zadań

 • Analizuje zgromadzony materiał;
 • Przygotowuje dokumentację zarejestrowanego naruszenia umożliwiającą sporządzenie wniosku o ukaranie do sądu, nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego, względnie zastosowania środka oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia;
 • Weryfikuje dane w oparciu o dostępne bazy przed merytorycznym zakończeniem sprawy;
 • Współpracuje z innymi organami (urzędami) w zakresie niezbędnym do uzyskania materiału dowodowego do sporządzenia wniosku o ukaranie do sądu oraz w przekazywaniu materiałów w sprawach o wykroczenia i przestępstwa zgodnie z właściwością;
 • Nakłada grzywny w drodze mandatów karnych, po ustaleniu sprawcy wykroczenia na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: prawo o ruchu drogowym, kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeks postępowania karnego, o ochronie informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych;
 • Swobodne posługiwanie się aplikacjami pakietu MS Office (Word, Excel) oraz pocztą elektroniczną;
 • Kompetencje: orientacja na klienta, umiejętność sprawnej organizacji pracy, umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy o transporcie drogowym.
APLIKUJ TERAZ