Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76225

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Zadania realizowane na tym stanowisku wiążą się z permanentną obsługą klientów zewnętrznych.


W Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie znajduje się siedziba Kancelarii.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy Al. Ujazdowskich 1/3. Do budynku prowadzą trzy wejścia: • wejście główne budynku - Aleje Ujazdowskie 1/3, które jest dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami;

 • Biuro Przepustek - Al. Ujazdowskie 1/3, które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową;

 • Biuro Podawcze - Al. Szucha 14, które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących.
  Do Kancelarii można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Najłatwiej dojechać autobusem. Przystanek Łazienki Królewskie 01 znajduje się najbliżej wejścia dostosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jest to wejście główne budynku - Aleje Ujazdowskie 1/3. Przy wejściu jest podjazd dla wózków. Na ścianie, po lewej stronie od wejścia głównego, jest przycisk. Można nim wezwać osobę, która pomoże wejść do budynku. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Nie są one sterowane automatycznie, ale w środku zawsze jest osoba, która pomoże je otworzyć. W budynku, przed schodami do holu głównego jest winda dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W holu głównym, po prawej stronie, jest szatnia. Dzięki szerokim korytarzom osoby na wózkach mogą swobodnie poruszać się i wymijać. Windy są wyposażone w barierki i lustra. W windzie przy stołówce działa system dźwiękowy. Osoba, która porusza się na wózku, może dostać się do stołówki przy pomocy platformy przyschodowej. Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku, znajdują się: na parterze budynku, w skrzydle A, po lewej i prawej stronie od wejścia głównego, na drugim piętrze skrzydła B. Sale konferencyjne są przystosowane dla osób poruszających się na wózku. Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą. Na dziedzińcu Kancelarii jest wyznaczone miejsce postojowe dla osób ze szczególnymi potrzebami. W Kancelarii obowiązuje Instrukcja Ewakuacji Osób z Niepełnosprawnościami. W naszym urzędzie są pętle indukcyjne, znajdują się w: Biurze Przepustek A, budynku przy Al. Ujazdowskich 1/3, Biurze Podawczym (budynek przy Al. Szucha 14). Kancelaria ma też jedną mobilną pętlę indukcyjną (tzw. ,,gabinetową). Można ją wykorzystać podczas bezpośrednich spotkań z osobą słabosłyszącą.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • zapewnia właściwy obieg dokumentów wychodzących i wchodzących do Sekretariatu Szefa Służby Cywilnej, w tym: rejestruje sprawy w elektronicznym systemie obiegu dokumentów, kompletuje i przedkłada dokumenty oraz pozostałą korespondencję do podpisu Szefa Służby Cywilnej,przekazuje pisma, dekretacje i polecenia Szefa Służby Cywilnej odpowiednim pracownikom Departamentu lub do innych komórek organizacyjnych KPRM
 • obsługuje środki łączności oraz sprzęt biurowy, w tym: obsługuje kontakty telefoniczne (łączy rozmowy, właściwie przekierowywuje rozmowy do pracowników merytorycznych), obsługuje komputer (przygotowywuje na polecenie Szefa Służby Cywilnej projekty pism)
 • prowadzi i koordynuje terminarz spotkań Szefa Służby Cywilnej, narad, konferencji oraz upowszechnia te informacje w obrębie Departamentu
 • zapewnia obsługę recepcyjną i techniczno-organizacyjną spotkań Szefa Służby Cywilnej organizowanych w KPRM oraz z udziałem Szefa Służby Cywilnej poza KPRM
 • prowadzi kalendarz nieobecności Szefa Służby Cywilnej i kierownictwa Departamentu
 • zapewnia obsługę administracyjno-gospodarczą sekretariatu Szefa Służby Cywilnej (np. wnioskuje o artykuły biurowe pobierane z magazynu KPRM, zgłasza problemy i awarie sprzętu komputerowego oraz biurowego)
 • archiwizuje i przekazuje akta posiadanych spraw Szefa Służby Cywilnej do Archiwum Akt Jawnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 1,5 roku doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Posiadanie wiedzy w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz podstawowych zagadnień związanych z administracją publiczną, w szczególności w zakresie służby cywilnej
 • Posiadanie kompetencji miękkich: komunikacja, współpraca, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, radzenie sobie ze stresem, działanie pod presją czasu, rzetelność (w szczególności systematyczność i dokładność)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ